പൗരത്വം

Verses

Holy Kural #1021
സമൂഹത്തിൻറെ മേന്മക്കായ് യത്നം ചെയ്‌വാൻ നിയുക്തനായ്
കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ മേന്മ തുല്യമില്ലാത്ത മേന്മയാം

Tamil Transliteration
Karumam Seyaoruvan Kaidhooven Ennum
Perumaiyin Peetutaiyadhu Il.

Explanations
Holy Kural #1022
അവശ്യം വേണ്ടവിജ്ഞാനമുത്സാഹമിവരണ്ടുമായ്
പ്രയത്നം തുടരെ ചെയ്‌താൽ സമൂഹം വളരുന്നതാം

Tamil Transliteration
Aalvinaiyum Aandra Arivum Enairantin
Neelvinaiyaal Neelum Kuti.

Explanations
Holy Kural #1023
ഒരുത്തൻ ദേശനന്മക്കായ് പ്രയത്നിക്കാൻ തുനിഞ്ഞീടിൽ അരമുറുക്കിത്തയ്യാറായ് വിധിതന്നെ തുണച്ചിടും

Tamil Transliteration
Kutiseyval Ennum Oruvarkuth Theyvam
Matidhatruth Thaanmun Thurum.

Explanations
Holy Kural #1024
നാടിൻറെ നന്മ ലാക്കാക്കിയത്യദ്ധ്വാനം നടകത്തുകിൽ
പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞുള്ള വിജയം കൈവരിച്ചിടാം

Tamil Transliteration
Soozhaamal Thaane Mutiveydhum Thamkutiyaith
Thaazhaadhu Ugnatru Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #1025
കുറ്റമറ്റവനായ്, നാട്ടിൻ നന്മലക്ഷ്യമിടുന്നതായ്
വാഴുകിൽ ജനമാമോദിച്ചവനെ ചുറ്റിവാഴ്ത്തിടും

Tamil Transliteration
Kutram Ilanaaik Kutiseydhu Vaazhvaanaich
Chutramaach Chutrum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #1026
താൻ പിറന്നു വളർന്നുള്ള നാട്ടിൻ ഭരണമേൽക്കുവാൻ
യോഗ്യനായ് ചമയുന്നെങ്കിലതു പൗരുഷമായിടും

Tamil Transliteration
Nallaanmai Enpadhu Oruvarkuth Thaanpirandha
Illaanmai Aakkik Kolal.

Explanations
Holy Kural #1027
പോർക്കളത്തിലനേകം പേർക്കിടയിൽ വീരർ മുമ്പിലാം;
നാട്ടാരിൽ പ്രാപ്തനയോൻറെ ചുമലിൽ ഭാരമേർപ്പെടും

Tamil Transliteration
Amarakaththu Vankannar Polath Thamarakaththum
Aatruvaar Metre Porai.

Explanations
Holy Kural #1028
നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്തു നാടിൽ വൃദ്ധിവരുത്തണം
മാനം നോക്കിമടിഞ്ഞെന്നാൽ മഹത്വം കെട്ടുപോയിടും

Tamil Transliteration
Kutiseyvaark Killai Paruvam Matiseydhu
Maanang Karudhak Ketum.

Explanations
Holy Kural #1029
നാട്ടിൽ ദോഷം ഭവിക്കാതെ കാത്തുരക്ഷിച്ചു നിൽപ്പവൻ;
തന്നുടമ്പതിനാൽ ദുഃഖം പേറാൻ കാരണമാകുമോ?

Tamil Transliteration
Itumpaikke Kolkalam Kollo Kutumpaththaik
Kutra Maraippaan Utampu.

Explanations
Holy Kural #1030
ദുഃഖത്തിൽ തണ്ടിനൽകാനായ് കഴിവോരില്ലയെങ്കിലോ
കോടാലിയാൽ മരം പോലെ നാടുവീണു നശിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Itukkankaal Kondrita Veezhum Atuththoondrum
Nallaal Ilaadha Kuti.

Explanations
🡱