ഭരണം

Verses

Holy Kural #541
ഏതു കാര്യത്തിലും പക്ഷഭേദം കൂടാതെ സത്യമായ്
കാര്യമറിഞ്ഞു വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ചെയ്‍വത് നീതിയാം

Tamil Transliteration
Orndhukan Notaadhu Iraipurindhu Yaarmaattum
Therndhusey Vaqdhe Murai.

Explanations
Holy Kural #542
ലോകത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്കാശ്രയം മഴയെന്ന പോൽ
പ്രജകൾക്കാശ്രയം നീതി നിർവ്വഹിക്കുന്ന രാജനാം

Tamil Transliteration
Vaanokki Vaazhum Ulakellaam Mannavan
Kol Nokki Vaazhung Kuti.

Explanations
Holy Kural #543
വേദഗ്രന്ഥം പ്രകാശിക്കും ധർമ്മനീതിക്കു മുന്നമായ്
രാജ്യം രക്ഷിച്ചു പാലിച്ചു രാജനീതി യഥാവിധി

Tamil Transliteration
Andhanar Noorkum Araththirkum Aadhiyaai
Nindradhu Mannavan Kol.

Explanations
Holy Kural #544
ലോകം കീഴ്പ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ജനങ്ങളെ
തന്നോടു ചേർന്നു വാഴുന്ന രാജൻ തൻ ചരണങ്ങളിൽ

Tamil Transliteration
Kutidhazheeik Kolochchum Maanila Mannan
Atidhazheei Nirkum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #545
നീതിയായ് ഭരണച്ചെങ്കോൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ
കാലത്തിൽ മഴയുണ്ടാകും കൂടെ നൽവിളക്കും വരും

Tamil Transliteration
Iyalpulik Kolochchum Mannavan Naatta
Peyalum Vilaiyulum Thokku.

Explanations
Holy Kural #546
രാജ്യത്തിൻ വിജയാധാരം യോധനായുധമല്ലകേൾ
നീതിപൂർവ്വകമായുള്ള രാജവാഴ്ചയതൊന്നുതാൻ

Tamil Transliteration
Velandru Vendri Tharuvadhu Mannavan
Koladhooung Kotaa Thenin.

Explanations
Holy Kural #547
ഭൂലോകം മുഴുവൻ രാജൻ രക്ഷിക്കും; ഭരണത്തിൻ കീൾ
നീതി നിർവഹണം ചെയ്‌താൽ നീതിരാജന്ന് രക്ഷയാം

Tamil Transliteration
Iraikaakkum Vaiyakam Ellaam Avanai
Muraikaakkum Muttaach Cheyin.

Explanations
Holy Kural #548
നീതിതേടും ജനത്തെക്കണ്ടെല്ലാം കേട്ടുവിചാരിച്ചു
നീതി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മന്നൻ താനേ നശിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Enpadhaththaan Oraa Muraiseyyaa Mannavan
Thanpadhaththaan Thaane Ketum.

Explanations
Holy Kural #549
പരദ്രോഹം നീക്കി ജനരക്ഷ ചെയ്തപരാധാരെ
ദണ്ഡിക്കൽ തൊഴിലാകുന്നു രാജന്ന്; പഴിയല്ല കേൾ

Tamil Transliteration
Kutipurang Kaaththompik Kutram Katidhal
Vatuvandru Vendhan Thozhil.

Explanations
Holy Kural #550
പെരും കുറ്റം ചെയ്യുന്നോരെ കഴുവേറ്റി ഹനിച്ചീടൽ
കൃഷിസംരക്ഷണത്തിന്നായ് കളപറിക്കും പോലെയാം

Tamil Transliteration
Kolaiyir Kotiyaarai Vendhoruththal Paingoozh
Kalaikat Tadhanotu Ner.

Explanations
🡱