ഭാരവാഹികള്‍

Verses

Holy Kural #511
നന്മതിന്മകളാരാഞ്ഞു നന്മ മാത്രം ഗ്രഹിച്ചിടും
വിവേകി കർമ്മയോഗ്യനായെന്നും സ്വീകാര്യനായിടും

Tamil Transliteration
Nanmaiyum Theemaiyum Naati Nalampurindha
Thanmaiyaan Aalap Patum.

Explanations
Holy Kural #512
വരുമാനം, വരും മാർഗ്ഗം പെരുപ്പിച്ചും, തടസ്സങ്ങൾ
നീക്കാൻ കേൽപ്പുടയോൻ തന്നെ കർമ്മത്തിന്നനുയോജ്യനാം

Tamil Transliteration
Vaari Perukki Valampatuththu Utravai
Aaraaivaan Seyka Vinai.

Explanations
Holy Kural #513
സ്നേഹം, വിശ്വസ്തതാ, വസ്തുബോധ, മത്യാർത്ഥിമോചനം
ഏതൽ ചതുർഗുണത്താലേ യോഗ്യനെന്നറിയപ്പെടും

Tamil Transliteration
Anparivu Thetram Avaavinmai Innaankum
Nankutaiyaan Katte Thelivu.

Explanations
Holy Kural #514
സർവ്വശോധനയും തേറി പ്രഗത്ഭനായിക്കാൺകിലും
പ്രത്യേക തൊഴിലിൽ പ്രാപ്തർ ലോകത്തിൽ പലർ കാണലാം

Tamil Transliteration
Enaivakaiyaan Theriyak Kannum Vinaivakaiyaan
Veraakum Maandhar Palar.

Explanations
Holy Kural #515
പൂർണ്ണമായ് വേല ചെയ്‌വാനായ് കഴിവുള്ളവരല്ലാതെ
യോഗ്യരെന്ന് നിനപ്പോരെ ജോലിക്ക് നിയമിച്ചിടാ

Tamil Transliteration
Arindhaatrich Cheykirpaarku Allaal Vinaidhaan
Sirandhaanendru Evarpaar Randru.

Explanations
Holy Kural #516
തൊഴിലാളിയെയും പിന്നെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയും
ഗൗനിച്ചു സമയം നോക്കി തൊഴിലിൽ നിശ്ചയിക്കണം

Tamil Transliteration
Seyvaanai Naati Vinainaatik Kaalaththotu
Eydha Unarndhu Seyal.

Explanations
Holy Kural #517
ഒരു ജോലിയൊരുത്തൻ തൻ വശമുള്ളായുധത്താലേ
ചെയ്യുമെന്നുസ്ഥിരപ്പെട്ടാലവന്നാ ജോലി നൽകലാം

Tamil Transliteration
Ithanai Ithanaal Ivanmutikkum Endraaindhu
Adhanai Avankan Vital.

Explanations
Holy Kural #518
തൊഴിലിന്നൊരാൾ യോഗ്യനെന്നുറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞെന്നാൽ
അത്തൊഴിൽ പണിയാൻ പോരുമുന്നതസ്ഥാനമേകണം

Tamil Transliteration
Vinaik Kurimai Naatiya Pindrai Avanai
Adharkuriya Naakach Cheyal.

Explanations
Holy Kural #519
തൊഴിൽ തൽപ്പരനായുംകൊണ്ടതിൽ മുഴ്കിയിരിപ്പോനിൽ
അതൃപ്തി ഭാവിക്കുന്നെങ്കിലൈശ്വര്യം കെട്ടടങ്ങിടും

Tamil Transliteration
Vinaikkan Vinaiyutaiyaan Kenmaive Raaka
Ninaippaanai Neengum Thiru.

Explanations
Holy Kural #520
രാജഭൃത്യർ കെടാതങ്ങു വാഴുകിൽ രാജ്യവും കേടാ;
ആകയാലവർ നീക്കങ്ങൾ മന്നവൻ ശ്രദ്ധവെക്കണം

Tamil Transliteration
520 Naatorum Naatuka Mannan Vinaiseyvaan
Kotaamai Kotaa Thulaku.

Explanations
🡱