ഭിക്ഷാടനം

Verses

Holy Kural #1051
തക്കവ്യക്തികളെക്കണ്ടാലെത്തിയാചന ചെയ്യലാം
ഭിക്ഷനൽകാതൊഴിഞ്ഞീടിലപ്പാപമവർക്കുള്ളതാം

Tamil Transliteration
Irakka Iraththakkaark Kaanin Karappin
Avarpazhi Thampazhi Andru.

Explanations
Holy Kural #1052
ഇരക്കും പൊരുൾ മുട്ടാതെയെളുതായ് ലഭ്യമാകുകിൽ
അത്തരത്തിലിരന്നീടൽ സന്തോഷകരമായിടാം

Tamil Transliteration
Inpam Oruvarku Iraththal Irandhavai
Thunpam Uraaa Varin.

Explanations
Holy Kural #1053
ഉദാരശീലരായുള്ള ശുദ്ധമാനസർ മുന്നിലായ്
യാചനം ചെയ്കയെന്നാകിലതിലും ഭംഗികാണലാം

Tamil Transliteration
Karappilaa Nenjin Katanarivaar Munnindru
Irappumo Reer Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #1054
നിദ്രയിലുമൊളിക്കാത്ത തന്മയുള്ളോരിടത്തു പോയ്
യാചിപ്പതു ദാനംപോലെ യോഗ്യമെന്നുര ചെയ്യലാം

Tamil Transliteration
Iraththalum Eedhale Polum Karaththal
Kanavilum Thetraadhaar Maattu.

Explanations
Holy Kural #1055
ദാനശീലം വിടാതുള്ള സജ്ജനം സമുദായത്തിൽ
നിലനിൽപ്പുള്ളതാൽ ഭിക്ഷാടനം നാട്ടിൽ നടക്കയാം

Tamil Transliteration
Karappilaar Vaiyakaththu Unmaiyaal Kannindru
Irappavar Merkol Vadhu.

Explanations
Holy Kural #1056
ഭിക്ഷാദാനം കൊടുപ്പോരെ യാചകൻ നേരിടുമ്പൊഴേ
വറുതിയാലുള്ള താപമറുതി നേരിടുന്നതാം

Tamil Transliteration
Karappitumpai Yillaaraik Kaanin Nirappitumpai
Ellaam Orungu Ketum.

Explanations
Holy Kural #1057
ഹീനവാക്യമുരക്കാതെ തൃപ്തിയിൽ ഭിക്ഷനൽകിയാൽ
യാചകന്നകമാനന്ദം കൊണ്ടു നിർഭരമായിടും

Tamil Transliteration
Ikazhndhellaadhu Eevaaraik Kaanin Makizhndhullam
Ullul Uvappadhu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #1058
ഭിക്ഷാടാകരില്ലാവീട്ടാൽ ഭുമുഖത്തുള്ള ജീവിതം
കയറാൻ ചലിക്കുംപോലാം മരത്തിൽ ചെയ്ത പാവകൾ

Tamil Transliteration
Irappaarai Illaayin Eernganmaa Gnaalam
Marappaavai Sendruvan Thatru.

Explanations
Holy Kural #1059
യാചിച്ചു പൊരുൾ കൈക്കൊള്ളാൻ യാചകകുലമില്ലയേൽ
ദാനശീലമിയന്നുള്ളോർ പുകൾ നേടുന്നതെങ്ങിനെ?

Tamil Transliteration
Eevaarkan Ennuntaam Thotram Irandhukol
Mevaar Ilaaak Katai.

Explanations
Holy Kural #1060
യാചകൻ ഭിക്ഷ കിട്ടാഞ്ഞാൽ കോപം കൊള്ളാതിരിക്കണം
സ്വന്തം വറുതിദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണം

Tamil Transliteration
Irappaan Vekulaamai Ventum Nirappitumpai
Thaaneyum Saalum Kari.

Explanations
🡱