മദനി

Verses

Holy Kural #1081
കുണ്ഡലങ്ങൾ ധരിച്ചുള്ള മാനുഷിയോ മാലാഖയോ
മയിലോയെന്നറിയാതെ മയങ്ങുന്നെൻറെ മാനസം

Tamil Transliteration
Anangukol Aaimayil Kollo Kananguzhai
Maadharkol Maalum En Nenju.

Explanations
Holy Kural #1082
എതിരായ് സുന്ദരീ വീശും കൺകോൺദർശനമേൽക്കവേ
ശക്തമാം സേന നേരിൽ വന്നാക്രമിച്ചത് പോലെയാം

Tamil Transliteration
Nokkinaal Nokkedhir Nokkudhal Thaakkanangu
Thaanaikkon Tanna Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #1083
കേട്ടറിഞ്ഞുള്ള യമനെയിപ്പോൾ നേരിട്ടുകണ്ടുഞാൻ
പെൺസ്വഭാവത്തുടൻ നീണ്ട ലോചനങ്ങളുമുള്ളതാം

Tamil Transliteration
Pantariyen Kootren Padhanai Iniyarindhen
Pentakaiyaal Peramark Kattu.

Explanations
Holy Kural #1084
ദുഷ്ടപുരുഷനെത്തിന്നും ദൃഷ്ടിപാതമിരിക്കയാൽ
ഉണ്മയിൽ സ്ത്രീസ്വഭാവത്തിന്നെതിരാണെന്നു ചോല്ലലാം

Tamil Transliteration
Kantaar Uyirunnum Thotraththaal Pentakaip
Pedhaikku Amarththana Kan.

Explanations
Holy Kural #1085
യമഭീകരനോ, കണ്ണോ, പെൺമാനോയെന്നറിഞ്ഞിടാ
മൂന്നിനും ചേർന്നതാം യുവ സുന്ദരീതൻ വിലോകനം

Tamil Transliteration
Kootramo Kanno Pinaiyo Matavaral
Nokkamim Moondrum Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #1086
വളഞ്ഞ കൺപുരികങ്ങൾ വളയാതെയിരുന്നാകിൽ
മയക്കും ദർശനത്താലേ നടുക്കമൊഴിവാക്കിടാം

Tamil Transliteration
Kotumpuruvam Kotaa Maraippin Natungagnar
Seyyala Manival Kan.

Explanations
Holy Kural #1087
ചായാത്ത കുചയുഗ്മത്തെ മറ യിക്കും നേർത്ത ശീലയോ
മദം പിടിച്ച കൊമ്പൻറെ മുഖമണിഞ്ഞ മൂടിയാം

Tamil Transliteration
Kataaak Kalitrinmer Katpataam Maadhar
Pataaa Mulaimel Thukil.

Explanations
Holy Kural #1088
പോരാടീടുന്ന ശത്രുക്കൾ ഭയക്കുമെൻ പ്രതാപങ്ങൾ
പരാജയമടഞ്ഞല്ലോയിവൾതൻ ഫാലശോഭയിൽ

Tamil Transliteration
Onnudhar Koo Utaindhadhe Gnaatpinul
Nannaarum Utkumen Peetu.

Explanations
Holy Kural #1089
പേടമാൻപോൽ കുളിർ നൽകും ദർശനത്തോടെ ലജ്ജയും
അഴകായുള്ളവൾക്കെന്തിന്നണിയാൻ രത്നമാലകൾ?

Tamil Transliteration
Pinaiyer Matanokkum Naanum Utaiyaatku
Aniyevano Edhila Thandhu.

Explanations
Holy Kural #1090
പാനം ചെയ്തവരെ നന്നായ് മയക്കും മദ്യ; മല്ലാതെ
കാഴ്ചക്കാരെ മയക്കില്ല കാമാസക്തരേയെന്നപോൽ

Tamil Transliteration
Untaarkan Alladhu Atunaraak Kaamampol
Kantaar Makizhseydhal Indru.

Explanations
🡱