മദ്യവര്ജ്ജനം

Verses

Holy Kural #921
മദ്യപാനികളായോരേ ശത്രുപോലും ഭയപ്പെടാ
തങ്ങൾക്കുള്ള പുകഴ്ച്ചക്കും ഭംഗമേർപ്പെട്ടിടും ദൃഢം

Tamil Transliteration
Utkap Pataaar Oliyizhappar Egngnaandrum
Katkaadhal Kontozhuku Vaar.

Explanations
Holy Kural #922
എന്നുമേ മദ്യപിക്കൊല്ലാ; മാന്യരായ് കരുതപ്പെടാൻ
മോഹമില്ലാത്തവർക്കെന്നും മദ്യപാനം നടത്തലാം

Tamil Transliteration
Unnarka Kallai Unilunka Saandroraan
Ennap Pataventaa Thaar.

Explanations
Holy Kural #923
മാതാവും മദ്യപാനത്തിലേറെ ദുഃഖിതയായിടും;
അപ്പോൾ മാന്യജനം മുന്നിലെന്തായിടുമതിൻ ഫലം?

Tamil Transliteration
Eendraal Mukaththeyum Innaadhaal Enmatruch
Chaandror Mukaththuk Kali.

Explanations
Holy Kural #924
മദ്യസേവനമാം ഹീന കൃത്യം ചെയ്തു നടന്നിടും
നിന്ദ്യനെ ലജ്ജയാം നാരി നേരിടാതെ മറഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Naanennum Nallaal Purangotukkum Kallennum
Penaap Perungutrath Thaarkku.

Explanations
Holy Kural #925
മദ്യം വിലകൊടുത്തുള്ളിലാക്കി ദേഹം മയക്കിയാൽ
സ്വന്തം ചെയ്തികളേ തനിക്കോർക്കാൻ വയ്യാത്ത ദൈന്യമാം

Tamil Transliteration
Kaiyari Yaamai Utaiththe Porulkotuththu
Meyyari Yaamai Kolal.

Explanations
Holy Kural #926
മൃത്യുവും നിദ്രയും ബോധമിന്മയാലേകരൂപമാം
മദ്യവും വിഷവും രണ്ടാണെങ്കിലും ഫലമേകമാം

Tamil Transliteration
Thunjinaar Seththaarin Verallar Egngnaandrum
Nanjunpaar Kallun Pavar.

Explanations
Holy Kural #927
രഹസ്യമായ് കുടിക്കുന്നോർ മയക്കം വെളിവാകവേ
പൊതുദൃഷ്ടിയിലുൾപ്പെട്ടു പരിഹസിതരായിടും

Tamil Transliteration
Ullotri Ulloor Nakappatuvar Egngnaandrum
Kallotrik Kansaai Pavar.

Explanations
Holy Kural #928
കുടിയില്ലാത്തവൻ ഞാനെന്നുരപ്പോരത് നിർത്തണം;
വെള്ളമുള്ളിൽ കടന്നുള്ളിലുള്ളതെല്ലാം പുറത്തിടും

Tamil Transliteration
Kaliththariyen Enpadhu Kaivituka Nenjaththu
Oliththadhooum Aange Mikum.

Explanations
Holy Kural #929
തത്വോപദേശങ്ങൾകൊണ്ടു മദ്യപന്ന് ഗുണം വരാ
ആഴക്കയത്തിലാണ്ടോനെ ദീപമേന്തിത്തിരഞ്ഞപോൽ

Tamil Transliteration
Kaliththaanaik Kaaranam Kaattudhal Keezhneerk
Kuliththaanaith Theeththureei Atru.

Explanations
Holy Kural #930
മദ്യലഹരിയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടും ഹീനതയൊക്കെയും
ബോധവേളയിൽ പാനശീലർ ശ്രദ്ധിപ്പതില്ലയോ

Tamil Transliteration
Kallunnaap Pozhdhir Kaliththaanaik Kaanungaal
Ullaankol Untadhan Sorvu.

Explanations
🡱