മന്ത്രി

Verses

Holy Kural #631
ജോലിക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രി, കാലം, വൈദഗ്ദ്ധ്യമാം ബലം
നിർണ്ണയിച്ചു സ്വരുക്കൂട്ടാൻ പ്രാപ്തൻ മന്ത്രിക്ക് യോഗ്യനാം

Tamil Transliteration
Karuviyum Kaalamum Seykaiyum Seyyum
Aruvinaiyum Maantadhu Amaichchu.

Explanations
Holy Kural #632
പ്രജാരക്ഷ, മനോദാർഢ്യം വിജ്ഞാനം നീതിനിഷ്ഠയും
കർമ്മവ്യഗ്രതയോടഞ്ചും ചേർന്നാൽ മന്ത്രിക്ക് യോഗ്യനാം

Tamil Transliteration
Vankan Kutikaaththal Katraridhal Aalvinaiyotu
Aindhutan Maantadhu Amaichchu.

Explanations
Holy Kural #633
ദ്രോഹം ചെയ്തവരെത്തള്ളി, സ്വപക്ഷം ഭദ്രമാക്കിയും
ഭ്രഷ്ടരെ വീണ്ടെടുക്കാനും വല്ലോൻ മന്ത്രിക്ക് യോഗ്യനാം

Tamil Transliteration
Piriththalum Penik Kolalum Pirindhaarp
Poruththalum Valla Thamaichchu.

Explanations
Holy Kural #634
ആരാഞ്ഞു കാര്യമറിവും പ്രയോപ്പത്തിൽ വരുത്തലും
തീർപ്പുറപ്പായുരക്കലും മന്ത്രിതൻ രീതിയാവണം

Tamil Transliteration
Theridhalum Therndhu Seyalum Orudhalaiyaach
Chollalum Valladhu Amaichchu.

Explanations
Holy Kural #635
വിജ്ഞഭാഷണവും, ധർമ്മബോധവും, നാൾമുഴുക്കെയും
വേലയിൽ തൃഷ്ണയും ചേർന്നാലുപദേശകനായിടും

Tamil Transliteration
Aranarindhu Aandramaindha Sollaanenj Gnaandrun
Thiranarindhaan Therchchith Thunai.

Explanations
Holy Kural #636
ബുദ്ധികൂർമ്മതയോടൊപ്പം വിജ്ഞാനശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ
മറികടക്കാനാവാത്ത പരിതസ്ഥിതിയെന്തുവാൻ?

Tamil Transliteration
Madhinutpam Noolotu Utaiyaarkku Adhinutpam
Yaavula Munnir Pavai.

Explanations
Holy Kural #637
ചെയ്യും കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിജ്ഞാനാണെന്നിരിക്കിലും
ലോകനീതിക്ക് യോജിക്കും രീതിയിൽ നിർവഹിക്കണം

Tamil Transliteration
Seyarkai Arindhak Kataiththum Ulakaththu
Iyarkai Arindhu Seyal.

Explanations
Holy Kural #638
ഉപദേശം ശ്രവിക്കാതെ മൂഢനായി രമിച്ചിടും
രാജനോടുപദേശങ്ങൾ മൊഴിയും നല്ല മന്ത്രിമാർ

Tamil Transliteration
Arikondru Ariyaan Eninum Urudhi
Uzhaiyirundhaan Kooral Katan.

Explanations
Holy Kural #639
രാജദ്രോഹം മനസ്സുള്ളിൽ കരുതും മന്ത്രിപുംഗവൻ
അനേകകോടി ശത്രുക്കൾ നേരിടുന്നത് പോലെയാം

Tamil Transliteration
Pazhudhennum Mandhiriyin Pakkadhadhul Thevvor
Ezhupadhu Koti Urum.

Explanations
Holy Kural #640
നിർമ്മാണ പരിപാടികൾ മുന്നേ ചിന്തിച്ചുവെങ്കിലും
ക്രിയാവൈഭവമില്ലാത്തോർ ചെയ്‌താൽ വികലമായിടും

Tamil Transliteration
Muraippatach Choozhndhum Mutivilave Seyvar
Thirappaatu Ilaaa Thavar.

Explanations
🡱