മരുന്ന്

Verses

Holy Kural #941
ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകിൽ വാതപിത്തകഫങ്ങളിൽ
രോഗം പ്രത്യക്ഷമാമെന്ന് ചൊല്ലീടുന്നു ഭിഷഗ്വരർ

Tamil Transliteration
Mikinum Kuraiyinum Noiseyyum Noolor
Valimudhalaa Enniya Moondru.

Explanations
Holy Kural #942
അന്നമുണ്ടത് നിശ്ശേഷം ദഹിച്ചുപശി തോന്നവേ
മിതമായി ഭുജിച്ചീടിലൗഷധം വേണ്ടതായ് വരാ

Tamil Transliteration
Marundhena Ventaavaam Yaakkaikku Arundhiyadhu
Atradhu Potri Unin.

Explanations
Holy Kural #943
ഉണ്ടതെല്ലാം ദഹിച്ചെന്ന് ബോദ്ധ്യമായാലശിക്കുക
അളവിന്ന് ഭുജിച്ചെന്നാലായുർദൈർഘ്യം ലഭിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Atraal Aravarindhu Unka Aqdhutampu
Petraan Netidhuykkum Aaru.

Explanations
Holy Kural #944
ദഹനമായതിൽ പിന്നേ പശിനന്നായെടുക്കവേ
പത്യമാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മാത്രം നോക്കിയശിക്കണം

Tamil Transliteration
Atradhu Arindhu Kataippitiththu Maaralla
Thuykka Thuvarap Pasiththu.

Explanations
Holy Kural #945
ശരീരപ്രകൃതിക്കേറ്റ ഭോജ്യങ്ങൾ പരിധിക്കകം
അശിച്ചാലുയിരേറെനാൾ ദേഹത്തിൽ നിലനിന്നിടും

Tamil Transliteration
Maarupaatu Illaadha Unti Maruththunnin
Oorupaatu Illai Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #946
മിതഭോജിസുഖത്തോടെ ജീവകാലം കഴിക്കവേ
അമിതാഹാരിയെപ്പോഴും രോഗിയായ് നിലകൊണ്ടിടും

Tamil Transliteration
Izhivarindhu Unpaankan Inpampol Nirkum
Kazhiper Iraiyaankan Noi.

Explanations
Holy Kural #947
ജഠരാഗ്നി ഗണിക്കാതെയളവറ്റു ഭുജിക്കുകിൽ
അളവില്ലാതെ രോഗങ്ങളേറിയേറി വളർന്നിടും

Tamil Transliteration
Theeyala Vandrith Theriyaan Peridhunnin
Noyala Vindrip Patum.

Explanations
Holy Kural #948
രോഗവും കാരണത്തേയും കൃത്യമായ് നിർണ്ണയിച്ച പിൻ
രോഗിയിൽ സ്ഥിതി നോക്കിക്കൊണ്ടൗഷധം ചെയ്യണം ക്രമാൽ

Tamil Transliteration
Noinaati Noimudhal Naati Adhudhanikkum
Vaainaati Vaaippach Cheyal.

Explanations
Holy Kural #949
രോഗിയിൻ പ്രായവും രോഗശക്തിയും കാലഭേദവും
എല്ലാവശങ്ങളും നൽപോലറിഞ്ഞൗഷധമേകണം

Tamil Transliteration
Utraan Alavum Piniyalavum Kaalamum
Katraan Karudhich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #950
രോഗിയും വൈദ്യരും പിന്നെ മരുന്നും കൂടെ ഭൃത്യനും
ഇവയെല്ലാം ചികിത്സാർത്ഥം ചതുരംഗങ്ങളായിടും

Tamil Transliteration
Utravan Theerppaan Marundhuzhaich Chelvaanendru
Appaal Naar Kootre Marundhu.

Explanations
🡱