മറതി

Verses

Holy Kural #531
അതിമോദത്താലുണ്ടാകും വിസ്മൃതി കാരണത്താലെ
വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചീടിൽ കോപത്തേക്കാൾ വിനാശമാം

Tamil Transliteration
Irandha Vekuliyin Theedhe Sirandha
Uvakai Makizhchchiyir Sorvu.

Explanations
Holy Kural #532
തുടർന്ന ദാരിദ്ര്യത്താലേ വിവരം കെട്ടു പോണപോൽ
വിസ്മൃതിയെന്ന ദോഷത്താൽ യശസ്സും കെട്ടുപോയിടും

Tamil Transliteration
Pochchaappuk Kollum Pukazhai Arivinai
Nichcha Nirappuk Kon Raangu.

Explanations
Holy Kural #533
മറതിക്കിരയായോർക്ക് കീർത്തിമാനായ്‌ ഭവിക്കുവാൻ
സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് പൂർവ്വീക ഗ്രന്ഥമെകസ്വരത്തിലാം

Tamil Transliteration
Pochchaappaark Killai Pukazhmai Adhuulakaththu
Eppaalnoo Lorkkum Thunivu.

Explanations
Holy Kural #534
കോട്ടയുള്ളത് കൊണ്ടില്ല ഭയന്നോർക്ക് പ്രയോജനം
ഓർമ്മയില്ലാത്തവനന്യ നന്മയാലേ ഗുണം വരാ

Tamil Transliteration
Achcha Mutaiyaarkku Aranillai Aangillai
Pochchaap Putaiyaarkku Nanku.

Explanations
Holy Kural #535
ഭാവിയാപത്ത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടടക്കാൻ മറന്നവൻ
ദുഃഖം വന്നു ഭവിക്കുമ്പോൾ വീഴ്ചയോർത്തു തപിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Munnurak Kaavaadhu Izhukkiyaan Thanpizhai
Pinnooru Irangi Vitum.

Explanations
Holy Kural #536
കാലമെല്ലാത്തിലും, സർവ്വ തരക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും
വിസ്മരിക്കാതിരുന്നീടിൽ തുല്യമില്ലാത്ത നന്മയാം

Tamil Transliteration
Izhukkaamai Yaarmaattum Endrum Vazhukkaamai
Vaayin Adhuvoppadhu Il.

Explanations
Holy Kural #537
മറക്കാത്ത മനസ്സാലേ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയാൽ
അസാദ്ധ്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ചൊല്ലിടാം

Tamil Transliteration
Ariyaendru Aakaadha Illaipoch Chaavaak
Karuviyaal Potrich Cheyin.

Explanations
Holy Kural #538
യോഗ്യരാൽ പറയപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ
മറന്നാലേഴുജന്മത്തിൽ നന്മയൊന്നും വളർന്നിടാ

Tamil Transliteration
Pukazhndhavai Potrich Cheyalventum Seyyaadhu
Ikazhndhaarkku Ezhumaiyum Il.

Explanations
Holy Kural #539
ആഹ്ലാദത്തിൽ മദിക്കുമ്പോളോർക്കണം പണ്ടാഹ്ലാദത്തിൽ
മറന്ന കാരണത്താലേ കെട്ടുപോയ ജനങ്ങളെ

Tamil Transliteration
Ikazhchchiyin Kettaarai Ulluka Thaandham
Makizhchchiyin Maindhurum Pozhdhu.

Explanations
Holy Kural #540
നിനച്ച കാര്യമെപ്പോഴുമോർത്തുയത്നം നടത്തുകിൽ
നിശ്ചയം നിറവേറാത്തതൊന്നുമേയില്ല ഭൂമിയാൽ

Tamil Transliteration
Ulliyadhu Eydhal Elidhuman Matrundhaan
Ulliyadhu Ullap Perin.

Explanations
🡱