മഹത്വം

Verses

Holy Kural #971
മനക്കരുത്തോടെ വാഴും ജീവിതം താൻ മഹത്വമാം
ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്നായാൽ മാന്യതക്കത് ചേർന്നിടാ

Tamil Transliteration
Olioruvarku Ulla Verukkai Ilioruvarku
Aqdhirandhu Vaazhdhum Enal.

Explanations
Holy Kural #972
സമത്വമുള്ളതായ്ക്കാണാം ജനനത്താലെല്ലാവരും
മേന്മയും താഴ്മയും ചെയ്യും തൊഴിലാലേർപ്പെടുന്നതാം

Tamil Transliteration
Pirappokkum Ellaa Uyirkkum Sirappovvaa
Seydhozhil Vetrumai Yaan.

Explanations
Holy Kural #973
അധമാനുന്നതസ്ഥാനത്തിരുന്നാലുമുയർന്നിടാ;
ഉത്തമൻ കീഴിലായാലുമൗന്നത്യം കൈവെടിഞ്ഞിടാ

Tamil Transliteration
Melirundhum Melallaar Melallar Keezhirundhum
Keezhallaar Keezhal Lavar.

Explanations
Holy Kural #974
പാതിവ്രത്യം മതിക്കുന്ന സ്ത്രീ രത്നം പോൽ മഹത്വവും
മനം വെച്ചുനടന്നപ്പോരിൻ ഗുണമായ് നിലനിൽപ്പതാം

Tamil Transliteration
Orumai Makalire Polap Perumaiyum
Thannaiththaan Kontozhukin Untu.

Explanations
Holy Kural #975
മേന്മയേറും മഹൽക്കർമ്മം വേണ്ടപോൽ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ
കെൽപ്പുകാണിച്ചിടും ശക്തമനമുള്ള മഹത്തുകൾ

Tamil Transliteration
Perumai Yutaiyavar Aatruvaar Aatrin
Arumai Utaiya Seyal.

Explanations
Holy Kural #976
ശ്രേഷ്ഠകർമ്മങ്ങളാൽ കീർത്തി വായ്ക്കും നേതൃജനങ്ങളെ
പിൻ പറ്റാൻ ത്വരകാണിക്കാനെളിയോർക്ക് കഴിഞ്ഞിടാ

Tamil Transliteration
Siriyaar Unarchchiyul Illai Periyaaraip
Penikkol Vemennum Nokku.

Explanations
Holy Kural #977
മഹത്വഹേതുവാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ കീഴ് ജനങ്ങളിൽ
ഉണ്ടാകിലളവില്ലാതെയഹങ്കാരം വെളിപ്പെടും

Tamil Transliteration
Irappe Purindha Thozhitraam Sirappundhaan
Seeral Lavarkan Patin.

Explanations
Holy Kural #978
മഹാന്മാരേതുകാലത്തും വിനയം കൈവെടിഞ്ഞിടാ;
അധമൻ ഹേതുവില്ലാതെ ദുരഹന്തനടിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Paniyumaam Endrum Perumai Sirumai
Aniyumaam Thannai Viyandhu.

Explanations
Holy Kural #979
സ്വയമേ ചെറുതാക്കുന്ന സ്വഭാവം ശ്രഷ്‌ഠലക്ഷണം
ഹീനരോ ന്യായമില്ലാതെ തന്നെത്താൻ വലുതാക്കിടും

Tamil Transliteration
Perumai Perumidham Inmai Sirumai
Perumidham Oorndhu Vital.

Explanations
Holy Kural #980
മാന്യന്മാരന്യരിൻ കുറ്റമങ്ങേയറ്റം മറച്ചിടും
പരദോഷം പുലമ്പീടലപകർഷൻറെ രീതിയാം

Tamil Transliteration
Atram Maraikkum Perumai Sirumaidhaan
Kutrame Koori Vitum.

Explanations
🡱