മഹാന്മാര്‍

Verses

Holy Kural #891
മുൻകടന്ന മഹാന്മാരെയികഴ്ത്താതെയിരിക്കുകിൽ
ഭാവിയിൽ പഴിയേൽക്കാതെ കഴിക്കാനുള്ള കാവലാം

Tamil Transliteration
Aatruvaar Aatral Ikazhaamai Potruvaar
Potralul Ellaam Thalai.

Explanations
Holy Kural #892
വമ്പന്മാരാം മഹാന്മാരെ മതിക്കാതെയിരിക്കുകിൽ
അവരാലെന്നുമേയേറെ തുമ്പത്തിന്നിടയായിടും

Tamil Transliteration
Periyaaraip Penaadhu Ozhukir Periyaaraal
Peraa Itumpai Tharum.

Explanations
Holy Kural #893
നിനച്ച പോൽ നാശം ചെയ്യാൻ വല്ലിതമുടയോർകളെ
നേരിട്ടെതിരിടുന്നവൻ കാലദോഷമിയന്നവൻ

Tamil Transliteration
Ketalventin Kelaadhu Seyka Atalventin
Aatru Pavarkan Izhukku.

Explanations
Holy Kural #894
ശക്തരായ ജനത്തോടങ്ങെതിരായ് തിന്മചെയ്യുകിൽ
യമനെത്തന്നിലേക്കായി ക്ഷനിക്കുന്നത് പോലെയാം

Tamil Transliteration
Kootraththaik Kaiyaal Viliththatraal Aatruvaarkku
Aatraadhaar Innaa Seyal.

Explanations
Holy Kural #895
വമ്പുറ്റ മന്നനോടേറ്റു കോപത്തിന്നിരയാകുകിൽ
ഏത് ദിക്കിലൊളിച്ചാലും രക്ഷനേടലസാദ്ധ്യമാം

Tamil Transliteration
Yaantuch Chendru Yaantum Ularaakaar Vendhuppin
Vendhu Serappat Tavar.

Explanations
Holy Kural #896
അഗ്നിയാൽ വെന്തുപോയാലുമൊരുകാലുയിർ വാഴലാം
പെരിയോർക്കെതിർ ചെയ്താകിലസാദ്ധ്യം ലോകജീവിതം

Tamil Transliteration
Eriyaal Sutappatinum Uyvuntaam Uyyaar
Periyaarp Pizhaiththozhuku Vaar.

Explanations
Holy Kural #897
ആത്മപ്രതാപമുള്ളോരിൻ കോപം വന്നു ഭവിക്കുകിൽ
ധനമാനങ്ങളുണ്ടെന്നിരുന്നാലും ഫലമില്ലകേൾ

Tamil Transliteration
Vakaimaanta Vaazhkkaiyum Vaanporulum Ennaam
Thakaimaanta Thakkaar Serin.

Explanations
Holy Kural #898
മലപോൽ പെരുതാം ശക്തിയുടയോരെതിർ നിൽക്കുകിൽ
അഴിയില്ലെന്നുറച്ചോരും കുടിയോടെ നശിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Kundrannaar Kundra Madhippin Kutiyotu
Nindrannaar Maaivar Nilaththu.

Explanations
Holy Kural #899
ദിവ്യശക്തിയെഴുന്നോരിൻ കോപത്തിന്നിരയാകുകിൽ
ഭരിക്കും മന്നനായാലും കെട്ടടങ്ങി നശിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Endhiya Kolkaiyaar Seerin Itaimurindhu
Vendhanum Vendhu Ketum.

Explanations
Holy Kural #900
ശ്രേഷ്ഠമായ മനോവീര്യമുൾക്കൊണ്ടോരെപ്പിണക്കുകിൽ
അനേകമേന്മയുള്ളോരും തൽക്കോപത്തിലമർന്നിടും

Tamil Transliteration
Irandhamaindha Saarputaiyar Aayinum Uyyaar
Sirandhamaindha Seeraar Serin.

Explanations
🡱