മാന്യത

Verses

Holy Kural #1011
യോഗ്യമല്ലാത്ത കാര്യത്താലുള്ളിൽ തോന്നുന്ന ലജ്ജയാം
ലജ്ജ; മറ്റുള്ള ഭാവങ്ങൾ സ്ത്രീസ്വഭാവ വികാരമാം

Tamil Transliteration
Karumaththaal Naanudhal Naanun Thirunudhal
Nallavar Naanup Pira.

Explanations
Holy Kural #1012
അന്നമാടാദികൾ സർവ്വ ജീവികൾക്കനിവാര്യമാം
ലജ്ജയെന്ന ഗുണം മർത്ത്യവംശജർക്ക് വിശിഷ്ടമാം

Tamil Transliteration
Oonutai Echcham Uyirkkellaam Veralla
Naanutaimai Maandhar Sirappu.

Explanations
Holy Kural #1013
ഉയിർകൾ നിലനിൽപ്പിന്നായാശ്രയിക്കുമുടൽകളെ
ഉൽകൃഷ്ടഗുണമാം ലജ്ജ സംസ്കൃതന്ന് നിദാനമാം

Tamil Transliteration
Oonaik Kuriththa Uyirellaam Naanennum
Nanmai Kuriththadhu Saalpu.

Explanations
Holy Kural #1014
സജ്ജനങ്ങൾക്കലങ്കാരം മാനമാകുന്ന സൽഗുണം
ലജ്ജയില്ലാത്തവൻമാന്യ നടിപ്പെന്നത് രോഗമാം

Tamil Transliteration
Aniandro Naanutaimai Saandrorkku Aqdhindrel
Piniandro Peetu Natai.

Explanations
Holy Kural #1015
അന്യർക്കിഴിവ് നേരിട്ടാൽ തനിക്കെന്നോർത്ത് ലജ്ജിപ്പോർ
ലജ്ജാശീലത്തിന്നുറവാണെന്ന് ലോകർ കഥിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Pirarpazhiyum Thampazhiyum Naanuvaar Naanukku
Uraipadhi Ennum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #1016
യോഗ്യന്മാർക്ക് സുരക്ഷക്കായ് വേലിയാകുന്നു മാന്യത;
വിസ്തൃത ഭൂമിയിൽ നീണാൾ രമിക്കാനാഗ്രഹിച്ചിടാ

Tamil Transliteration
Naanveli Kollaadhu Manno Viyangnaalam
Penalar Melaa Yavar.

Explanations
Holy Kural #1017
മാനം കെട്ടുയിർ വാഴാനായാശിക്കായോഗ്യരായവർ
മാനസംരക്ഷനത്തിന്നായ് ജീവത്യാഗം വരിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Naanaal Uyiraith Thurappar Uyirpporuttaal
Naandhuravaar Naanaal Pavar.

Explanations
Holy Kural #1018
അന്യർ ലജ്ജിച്ചിടും കാര്യം മാനം നോക്കാതെ ചെയ്യുകിൽ
ധർമ്മബോധമിഴന്നോനെന്നുള്ള കാര്യം സുനിശ്ചിതം

Tamil Transliteration
Pirarnaanath Thakkadhu Thaannaanaa Naayin
Aramnaanath Thakkadhu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #1019
തത്വം മീറി നടന്നാകിൽ കുലം കെട്ടവനായിടാം
മാനഹാനി വരുത്തീടിൽ നന്മയെല്ലാമൊഴിഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Kulanjutum Kolkai Pizhaippin Nalanjutum
Naaninmai Nindrak Katai.

Explanations
Holy Kural #1020
അഭിമാനവികാരങ്ങളില്ലാതെ കഴിയുന്നവർ
കയർ കെട്ടി വലിക്കുന്ന മരപ്പാവകൾ പോലെയാം

Tamil Transliteration
Naanakath Thillaar Iyakkam Marappaavai
Naanaal Uyirmarutti Atru.

Explanations
🡱