മെലിച്ചില്‍

Verses

Holy Kural #1161
കാക്കും ഞാനന്യരിൽ നിന്നും പ്രേമതാപം രഹസ്യമായ്
വാർത്തയേറെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാർത്തക്കുറവനീരുപോൽ

Tamil Transliteration
Maraippenman Yaaniqdho Noyai Iraippavarkku
Ootruneer Pola Mikum.

Explanations
Holy Kural #1162
കാമനോയ് വെളിവാകാതെയൊളിക്കുന്നതസാദ്ധ്യമാം
ഹേതുവാം കാമുകൻ മുന്നിൽ ചൊല്ലാൻ ലജ്ജ തടസ്സമാം

Tamil Transliteration
Karaththalum Aatrenin Noyainoi Seydhaarkku
Uraiththalum Naanuth Tharum.

Explanations
Holy Kural #1163
താപം താങ്ങും ശരീരത്തിൽ തങ്ങിടും ജീവകാവടി-
ത്തണ്ടിൽ തൂങ്ങുന്നു വിരഹ ദുഃഖവും ലജ്ജയും സമം

Tamil Transliteration
Kaamamum Naanum Uyirkaavaath Thoongumen
Nonaa Utampin Akaththu.

Explanations
Holy Kural #1164
പ്രേമസാഗരമെൻ മുന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ഭീമമായ്
കടൽതാണ്ടിക്കടപ്പാനായ് തോണിയെന്നിടമില്ലിയേ

Tamil Transliteration
Kaamak Katalmannum Unte Adhuneendhum
Emap Punaimannum Il.

Explanations
Holy Kural #1165
സ്നേഹം കാട്ടേണ്ടഘട്ടത്തിൽ ദ്രോഹമേൽപ്പിച്ചിടുന്നവർ
പകയിൽ സാഹചര്യതതിലെന്തു ചെയ്‍വാൻ മടിച്ചിടാ!

Tamil Transliteration
Thuppin Evanaavar Mankol Thuyarvaravu
Natpinul Aatru Pavar.

Explanations
Holy Kural #1166
കാമുകസംഗമത്തിങ്കലിമ്പം സാഗരതുല്യമാം
വിരഹേജന്യമാം ദുഃഖമാഴിയേക്കാൾ ഭയാനകം

Tamil Transliteration
Inpam Katalmatruk Kaamam Aqdhatungaal
Thunpam Adhanir Peridhu.

Explanations
Holy Kural #1167
പ്രേമമാഴിയിൽ നീന്തി കരകാണുന്നതില്ല ഞാൻ
പാതിരാസമയം താനേ നീക്കുന്നു തുണയെന്നിയേ

Tamil Transliteration
Kaamak Katumpunal Neendhik Karaikaanen
Yaamaththum Yaane Ulen.

Explanations
Holy Kural #1168
ആനന്ദദായകം രാക്കളുയിർകൾ ഗാഢനിദ്രയിൽ
ഏകയായ് നിദ്രയില്ലാതെ കഴിക്കുന്നെൻറെ രാവുകൾ

Tamil Transliteration
Mannuyir Ellaam Thuyitri Aliththiraa
Ennalladhu Illai Thunai.

Explanations
Holy Kural #1169
കാമുകവിരഹത്താലേ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നരാവുകൾ
വേർപാടിൻ കഠിനത്തേക്കാളേറെകാഠിന്യമുള്ളതാം

Tamil Transliteration
Kotiyaar Kotumaiyin Thaamkotiya Innaal
Netiya Kazhiyum Iraa.

Explanations
Holy Kural #1170
കാമുകനികടത്തിങ്കൽ മനംപോൽ ചെന്നുചേരുവാൻ
കണ്ണുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കണ്ണീരിൽ തുഴയേണമോ?

Tamil Transliteration
Ullampondru Ulvazhich Chelkirpin Vellaneer
Neendhala Mannoen Kan.

Explanations
🡱