യാചിക്കായ്ക

Verses

Holy Kural #1061
സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കുന്ന കൺപോൽ നല്ലോരിടത്തിലും
യാചിക്കാതിരുന്നീടിൽ കോടി നന്മ വിളഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Karavaadhu Uvandheeyum Kannannaar Kannum
Iravaamai Koti Urum.

Explanations
Holy Kural #1062
ചിലരേ ജീവകാലത്തിലിരപ്പാനായ് വിധിച്ചെങ്കിൽ
സൃഷ്ടാവുമവരെപ്പോലെ കറങ്ങാനിടയാവണം

Tamil Transliteration
Irandhum Uyirvaazhdhal Ventin Parandhu
Ketuka Ulakiyatri Yaan.

Explanations
Holy Kural #1063
വറത്താലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിരപ്പാൽ തീർത്തിടാമെന്ന
കരുത്തിന്നുള്ള മാഹാത്മ്യം തുല്യമില്ലാത്തതായിടും

Tamil Transliteration
Inmai Itumpai Irandhudheer Vaamennum
Vanmaiyin Vanpaatta Thil.

Explanations
Holy Kural #1064
ക്ഷാമം കഠിനമായിട്ടുമിരക്കില്ലെന്നുറക്കുന്ന
മനസ്സിൻറെ മഹത്വം ഭൂലോകമെങ്ങും നിറഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Itamellaam Kollaath Thakaiththe Itamillaak
Kaalum Iravollaach Chaalpu.

Explanations
Holy Kural #1065
അദ്ധ്വാനത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം താഴ്ന്നതാകിലും
ഇതരഭോജനക്കാളേറ്റം രോചകമായിടും

Tamil Transliteration
Thenneer Atupurkai Aayinum Thaaldhandhadhu
Unnalin Oonginiya Thil.

Explanations
Holy Kural #1066
പശുവിന്ന് കൊടുപ്പാനാണെങ്കിലും ജലയാചന
ധർമ്മകർമ്മത്തിനായിടും നാവിന്നിഴിവ് ചേർത്തിടും

Tamil Transliteration
Aavirku Neerendru Irappinum Naavirku
Iravin Ilivandha Thil.

Explanations
Holy Kural #1067
ഇരക്കേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊളിപ്പോരരികത്ത് പോയ്
ഇരക്കാതെന്നിരപ്പോരോടിരന്നു നിർദ്ദേശിച്ചു ഞാൻ

Tamil Transliteration
Irappan Irappaarai Ellaam Irappin
Karappaar Iravanmin Endru.

Explanations
Holy Kural #1068
ഭിക്ഷയാം വഞ്ചിയിൽക്കൂടി ദാരിദ്ര്യക്കടൽതാണ്ടവേ
ഒളിപ്പോർ പാറമേൽതട്ടി യാനപാത്രം തകർന്നുപോം

Tamil Transliteration
Iravennum Emaappil Thoni Karavennum
Paardhaakkap Pakku Vitum.

Explanations
Holy Kural #1069
ഭിക്ഷയിൻ കഠിനം പാർത്താലുള്ള മുരുകിടും ദൃഢം
നിഷേധിക്കുന്നതോർക്കുമ്പോൾ മരണത്തോടടുത്തിടും

Tamil Transliteration
Iravulla Ullam Urukum Karavulla
Ulladhooum Indrik Ketum.

Explanations
Holy Kural #1070
ഇല്ലായെന്ന പദംകേട്ടാലിരപ്പോർക്കതിറപ്പുതാൻ
പൊരുൾ പൂഴ്ത്തുന്ന സമ്പന്നനാത്മാവെങ്ങു മറച്ചിടും?

Tamil Transliteration
Karappavarkku Yaangolikkum Kollo Irappavar
Sollaatap Poom Uyir.

Explanations
🡱