രോദനം

Verses

Holy Kural #1261
അവർവരും മാർഗ്ഗം നോക്കി കാഴ്‌ചശക്‌തി കുറഞ്ഞുപോയ്‌
പോയനാൾ കുറിതൊട്ടെണ്ണി വിരൽത്തുമ്പുകൾ തേഞ്ഞുപോയ്

Tamil Transliteration
Vaalatrup Purkendra Kannum Avarsendra
Naalotrith Theyndha Viral.

Explanations
Holy Kural #1262
വിരഹതാപമേറ്റിന്നും നാഥനേ വിസ്‌മരിക്കുകിൽ
അഴകിൽ തോളണിഞ്ഞീടുമലങ്കാരമഴിഞ്ഞുപോം

Tamil Transliteration
Ilangizhaai Indru Marappinen Tholmel
Kalangazhiyum Kaarikai Neeththu.

Explanations
Holy Kural #1263
വിദേശ ഗമനം ചെയ്തു സധൈര്യം വിജിഗീഷുവായ്
പുനരാഗമനം കാംക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുയിരോടെ ഞാൻ

Tamil Transliteration
Urannasaii Ullam Thunaiyaakach Chendraar
Varalnasaii Innum Ulen.

Explanations
Holy Kural #1264
അനുരാഗത്തിലന്യോന്യമടുത്തുവേർപെട്ടെങ്കിലും
സമാഗമം പ്രതീക്ഷിച്ചു ശാന്തമാകുന്നിതെൻ മനം

Tamil Transliteration
Kootiya Kaamam Pirindhaar Varavullik
Kotuko Terumen Nenju.

Explanations
Holy Kural #1265
കാമുകനെക്കണ്ണാലെ ഞാൻ നേരിട്ടു കാണ്മതാകുകിൽ
മെലിഞ്ഞ തോളിലേർപ്പെട്ട വർണ്ണഭേദം മറഞ്ഞുപോം

Tamil Transliteration
Kaankaman Konkanaik Kannaarak Kantapin
Neengumen Mendhol Pasappu.

Explanations
Holy Kural #1266
കാമുകനൊരുനാളെന്നിലണഞ്ഞിടു, മന്നെൻ മനം
തുമ്പമെല്ലാമൊഴിഞ്ഞിമ്പം നുകരും മതിവരും വരെ

Tamil Transliteration
Varukaman Konkan Orunaal Parukuvan
Paidhalnoi Ellaam Keta.

Explanations
Holy Kural #1267
കണ്മണീ സദൃശൻ നാഥൻ വരവേ ഞാൻ പിണങ്ങണോ
കേഴണോ സങ്കടം ചൊല്ലി സ്നേഹമായ് തഴുകീടണോ

Tamil Transliteration
Pulappenkol Pulluven Kollo Kalappenkol
Kananna Kelir Viran.

Explanations
Holy Kural #1268
അരച്ചൻ വിജയം നേടിപ്പിന്നേ പത്നിസമേതനായ്
സായം കാലങ്ങളിൽ നന്നായ് വിരുന്നൂട്ടി രമിക്കലാം

Tamil Transliteration
Vinaikalandhu Vendreeka Vendhan Manaikalandhu
Maalai Ayarkam Virundhu.

Explanations
Holy Kural #1269
ദൂരസ്ഥൻ പ്രാണനാഥൻറെ വരവും കാത്തിരിക്കവേ
കാമുകിക്കൊരുനാളേഴായ് തോന്നും വിരഹതാപമാൽ

Tamil Transliteration
Orunaal Ezhunaalpol Sellumsen Sendraar
Varunaalvaiththu Engu Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #1270
വിരഹദുഃഖത്താലുള്ളം തകർന്നു പോകയാൽ, നാഥൻ
വന്നാലുമില്ലേലും വന്നു നിന്നാലും ഫലമൊന്നു താൻ

Tamil Transliteration
Perinennaam Petrakkaal Ennaam Urinennaam
Ullam Utaindhukkak Kaal.

Explanations
🡱