ലജ്ജ

Verses

Holy Kural #1131
പ്രത്യനുരാഗമില്ലാതെ പ്രണയത്തിൽ തോറ്റവർകളിൽ
ഓലക്കുതിരയേറുന്ന തല്ലാതില്ലവിമോചനം

Tamil Transliteration
Kaamam Uzhandhu Varundhinaarkku Emam
Matalalladhu Illai Vali.

Explanations
Holy Kural #1132
പ്രേമദുഃഖം സഹിക്കാതെൻ ദേഹ ദേഹികളൊപ്പമായ്
ഓലക്കുതിരമേലേറാൻ ലജ്ജയില്ലാതെ നിൽക്കയാം

Tamil Transliteration
Nonaa Utampum Uyirum Matalerum
Naaninai Neekki Niruththu.

Explanations
Holy Kural #1133
ഉടമപ്പെട്ടിരുന്നുഞാൻ ലജ്ജയും പുരുഷത്വവും;
ഇപ്പോൾ വിരഹതാപത്താലോലക്കുതിരസ്വന്തമായ്

Tamil Transliteration
Naanotu Nallaanmai Pantutaiyen Indrutaiyen
Kaamutraar Erum Matal.

Explanations
Holy Kural #1134
പുരുഷത്വം ലജ്ജയെന്നീ രക്ഷനൽകുന്ന തോണികൾ
പ്രേമമാം പ്രളയത്തിൽപെട്ടുലഞ്ഞു തകരുന്നതായ്

Tamil Transliteration
Kaamak Katumpunal Uykkum Naanotu
Nallaanmai Ennum Punai.

Explanations
Holy Kural #1135
സായം കാലമടുക്കുമ്പോളോലക്കുതിരയോർക്കയാം;
താപമെന്നിൽ ജ്വലിപ്പിച്ചു വളയണിഞ്ഞ കാമിനി

Tamil Transliteration
Thotalaik Kurundhoti Thandhaal Matalotu
Maalai Uzhakkum Thuyar.

Explanations
Holy Kural #1136
വിരഹദുഃഖത്താൽ കൺകൾ നിദ്രയെന്യേ മിഴിക്കയാം
ഓലക്കുതിരകേറാനായ് പാതിരാവിലുമോർപ്പു ഞാൻ

Tamil Transliteration
Mataloordhal Yaamaththum Ulluven Mandra
Patalollaa Pedhaikken Kan.

Explanations
Holy Kural #1137
വിരഹസാഗരം തന്നിൽ ആത്മപീഡനമോർക്കാതെ
സഹനത്തോടെ നീന്തുന്ന സ്ത്രീജന്മം പാവനം നൃണം

Tamil Transliteration
Katalanna Kaamam Uzhandhum Mataleraap
Pennin Perundhakka Thil.

Explanations
Holy Kural #1138
അവരെന്നെ സമീപിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാതിരിക്കയാം
എൻമനം പ്രേമഭാരത്താലടങ്ങാതെ പരസ്യമായ്

Tamil Transliteration
Niraiyariyar Manaliyar Ennaadhu Kaamam
Maraiyirandhu Mandru Patum.

Explanations
Holy Kural #1139
പ്രേമം രഹസ്യമെന്നെണ്ണി ഞാനടങ്ങിയൊതുങ്ങവേ
പേർത്തും വാർത്തയിരമ്പുന്നുണ്ടൂരും തെരുവുമൊന്നുപോൽ

Tamil Transliteration
Arikilaar Ellaarum Endreen Kaamam
Marukin Marukum Maruntu.

Explanations
Holy Kural #1140
നമ്മെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു കാണുമാർ പുരവാസികൾ;
പ്രണയത്താൽ നമുക്കുള്ള യാതനയറിയാത്തവർ

Tamil Transliteration
Yaamkannin Kaana Nakupa Arivillaar
Yaampatta Thaampataa Aaru.

Explanations
🡱