വഞ്ചന

Verses

Holy Kural #271
ഉള്ളിൽ വഞ്ചനയുള്ളോൻറെ കാപട്യം ചേർന്ന ജിവിതം
തന്നിലേ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു വസിക്കയാം

Tamil Transliteration
Vanja Manaththaan Patitrozhukkam Poodhangal
Aindhum Akaththe Nakum.

Explanations
Holy Kural #272
ഒരുത്തൻ തൻറെ കുറ്റങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടു തിരുത്തുകിൽ
വാനം മുട്ടും തപശ്ചര്യയനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ലവൻ

Tamil Transliteration
Vaanuyar Thotram Evanseyyum Thannenjam
Thaanari Kutrap Patin.

Explanations
Holy Kural #273
സംയമനം സാധിക്കാത്ത മുനിതൻ വേഷഭൂഷണം
പശുക്കൾ പുലിവേഷത്തിൽ കൃഷിതിന്നുന്ന പോലെയാം

Tamil Transliteration
Valiyil Nilaimaiyaan Valluruvam Petram
Puliyindhol Porththumeyn Thatru.

Explanations
Holy Kural #274
താപസശ്രേഷ്ഠവേഷത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്‍വവൻ
വലയിൽ പക്ഷിയെക്കൂട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വേടനാം

Tamil Transliteration
Thavamaraindhu Allavai Seydhal Pudhalmaraindhu
Vettuvan Pulsimizhth Thatru.

Explanations
Holy Kural #275
മനശ്ശുദ്ധി വരിച്ചെന്ന് പൊതുവാക്യമുരപ്പവൻ
താൻ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളോർത്തുദുഃഖമിയന്നിടും

Tamil Transliteration
Patratrem Enpaar Patitrozhukkam Etretrendru
Edham Palavun Tharum.

Explanations
Holy Kural #276
ദേഹേച്ച്ഛകളൊഴിഞ്ഞെന്ന നാട്യം കാട്ടുന്ന വഞ്ചകൻ
അന്യരെ കബളിപ്പിക്കും പെരും ചതിയനാണവൻ

Tamil Transliteration
Nenjin Thuravaar Thurandhaarpol Vanjiththu
Vaazhvaarin Vankanaar Il.

Explanations
Holy Kural #277
കുന്നിക്കുരുവിനെപ്പോലെ പുറം ചെന്നിറമെങ്കിലും
കുന്നിയെപ്പോൽ കറുപ്പുള്ളിലുള്ളമാനുഷരെത്രയോ!

Tamil Transliteration
Purangundri Kantanaiya Renum Akangundri
Mukkir Kariyaar Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #278
അഴുക്കുള്ള മനസ്സോടെ തപശ്ശക്തിയടഞ്ഞപോൽ
നീരാടി വേഷം കാട്ടുന്ന വഞ്ചകർ പലരുള്ളതാം

Tamil Transliteration
Manaththadhu Maasaaka Maantaar Neeraati
Maraindhozhuku Maandhar Palar.

Explanations
Holy Kural #279
കഠിനം നേർമ്മയുള്ളമ്പും മധുരം വക്രവീണയും
ആളെത്തരം തിരിക്കേണം വേഷം കൊണ്ടല്ല വേലയാൽ

Tamil Transliteration
Kanaikotidhu Yaazhkotu Sevvidhuaang Kanna
Vinaipatu Paalaal Kolal.

Explanations
Holy Kural #280
സജ്ജനം പഴിചൊല്ലുന്ന ദുർവിനകളൊഴിക്കുകിൽ
മുണ്ഢനം ചെയ്കയും വേണ്ടാ ഝടനീട്ടുന്നതും വൃഥാ

Tamil Transliteration
Mazhiththalum Neettalum Ventaa Ulakam
Pazhiththadhu Ozhiththu Vitin.

Explanations
🡱