വര്‍ണ്ണഭേദം

Verses

Holy Kural #1181
കാമുകനെന്നെയും വിട്ടു പിരിഞ്ഞ നാളെൻ മേനിയിൽ
ഏർപ്പെട്ട നിറഭേദങ്ങലാരിടം വ്യാഹരിപ്പുഞാൻ

Tamil Transliteration
Nayandhavarkku Nalkaamai Nerndhen Pasandhaven
Panpiyaarkku Uraikko Pira.

Explanations
Holy Kural #1182
നാഥനാൽ പ്രേരിതമെന്ന ധിക്കാരഭാവത്തോടെ
നിറഭേദം ശരീരത്തിലൂർജ്ജിതം നിലനിൽക്കയാം

Tamil Transliteration
Avardhandhaar Ennum Thakaiyaal Ivardhandhen
Menimel Oorum Pasappu.

Explanations
Holy Kural #1183
എനിക്ക് കാമുകൻ നൽകി വിളർപ്പും പ്രേമതാപവും
പകരം കൊണ്ടുപോയെൻറെ ലജ്ജയും കോമളത്വവും

Tamil Transliteration
Saayalum Naanum Avarkontaar Kaimmaaraa
Noyum Pasalaiyum Thandhu.

Explanations
Holy Kural #1184
പ്രേയാൻറെ മധുരോക്തികൾ നിനപ്പൂ; ബഹുമാന്യമായ്
വർണ്ണിപ്പൂ; മേനിയിൽ വന്ന വിളർപ്പു ചതിയാകുമോ?

Tamil Transliteration
Ulluvan Manyaan Uraippadhu Avardhiramaal
Kallam Piravo Pasappu.

Explanations
Holy Kural #1185
ഒരു നാൾ കാമുകൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പരദേശിയായ്
നിറഭേദം ദിനംതോറും പടരുന്നെൻറെ മേനിയിൽ

Tamil Transliteration
Uvakkaanem Kaadhalar Selvaar Ivakkaanen
Meni Pasappoor Vadhu.

Explanations
Holy Kural #1186
ദീപദീപ്തിബലം നോക്കി തമസ്സേറുന്ന പോലവേ
വിളർപ്പും കാമുകസ്പർശപ്രാപ്തിനോക്കിയിരിക്കയാം

Tamil Transliteration
Vilakkatram Paarkkum Irulepol Konkan
Muyakkatram Paarkkum Pasappu.

Explanations
Holy Kural #1187
നാഥനൊത്തുകിടക്കുമ്പോളൽപ്പമൊന്നകലത്തിലായ്
തൽക്ഷണം നിറഭേദം വന്നേറിയെന്നുടെ മേനിയിൽ

Tamil Transliteration
Pullik Kitandhen Putaipeyarndhen Avvalavil
Allikkol Vatre Pasappu.

Explanations
Holy Kural #1188
വിരഹത്താൽ വിളർപ്പായെന്നെൻറെ മേൽ പഴിചൊല്ലുവോർ
പ്രാണനാഥനുപേക്ഷിച്ചെന്നോതുന്നോരാരുമില്ലയേ

Tamil Transliteration
Pasandhaal Ivalenpadhu Allaal Ivalaith
Thurandhaar Avarenpaar Il.

Explanations
Holy Kural #1189
കാമുകൻ ചെയ്തവാഗ്ദത്തം പാലിക്കാനിടയാകുകിൽ
മദ്ദേഹം വർണ്ണഭേദത്താൽ വിളർത്തേ നിലനിൽക്കണം

Tamil Transliteration
Pasakkaman Pattaangen Meni Nayappiththaar
Nannilaiyar Aavar Enin.

Explanations
Holy Kural #1190
കാമുകൻ തൻ വിയോഗത്താൽ വിവർണ്ണബാധയേറ്റതായ്
ഊരാർചൊല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ വൈവർണ്ണ്യം ഗുണമാണെനിൽ

Tamil Transliteration
Pasappenap Perperudhal Nandre Nayappiththaar
Nalkaamai Thootraar Enin.

Explanations
🡱