വിഡ്ഢിത്തം

Verses

Holy Kural #831
ഗുണദായകമാം കാര്യം വിട്ടു നാശകരങ്ങളെ
കയ്യേൽക്കുന്ന മനോഭാവം വിഡ്ഢിത്തം തന്നെ നിശ്ചയം

Tamil Transliteration
Pedhaimai Enpadhondru Yaadhenin Edhangontu
Oodhiyam Poka Vital.

Explanations
Holy Kural #832
പെരുതായുള്ള വിഡ്ഢിത്തമേതാണെന്ന് നിനക്കുകിൽ
തന്നാലാകാത്ത കാര്യത്തിൽ താൽപ്പര്യം വെച്ചു നീങ്ങലാം

Tamil Transliteration
Pedhaimaiyul Ellaam Pedhaimai Kaadhanmai
Kaiyalla Thankat Seyal.

Explanations
Holy Kural #833
ലജ്ജയും, സ്നേഹവും, നല്ല ജീവിതരീതിയിലാശയും,
തിന്മയിൽ ഭയവും ബുദ്ധിശൂന്യരിൽ കാണ്മതില്ലകേൾ

Tamil Transliteration
Naanaamai Naataamai Naarinmai Yaadhondrum
Penaamai Pedhai Thozhil.

Explanations
Holy Kural #834
പഠിച്ചുയർന്നു ലോകർക്കായുപദേശം കൊടുക്കവേ
സ്വയമേൽക്കാത്തവൻ ഭൂവിൽ മൂഢരിൽ കേമനായിടും

Tamil Transliteration
Odhi Unarndhum Pirarkkuraiththum Thaanatangaap
Pedhaiyin Pedhaiyaar Il.

Explanations
Holy Kural #835
സപ്തജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്യും തിന്മകൾ മൂഢനായവൻ
ഏകാജന്മാത്തിലാർജ്ജിട്ടേൽക്കും നരകയാതന

Tamil Transliteration
Orumaich Cheyalaatrum Pedhai Ezhumaiyum
Thaanpuk Kazhundhum Alaru.

Explanations
Holy Kural #836
മൂഢനേൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായ്‌ ചെയ്തുതീർത്തിടാ;
ക്രിമിനൽ കുറ്റമായേക്കാം വിലങ്ങിന്നിടയായിടാം

Tamil Transliteration
Poipatum Ondro Punaipoonum Kaiyariyaap
Pedhai Vinaimer Kolin.

Explanations
Holy Kural #837
മൂഢൻ ധനികനായ്ത്തീർന്നാലന്യർ ഭോക്താക്കളായിടും
സ്വജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കരകേറാതാമർന്നിടും

Tamil Transliteration
Edhilaar Aarath Thamarpasippar Pedhai
Perunjelvam Utrak Katai.

Explanations
Holy Kural #838
ഭ്രാന്തൻ തൻറെ ഭ്രമത്തോടെ മദ്യത്തിൻറെ മയക്കവും
ചേർന്ന കൗതുകമാർന്നീടും മൂഢൻ സമ്പന്നാകുകിൽ

Tamil Transliteration
Maiyal Oruvan Kaliththatraal Pedhaidhan
Kaiyondru Utaimai Perin.

Explanations
Holy Kural #839
മൂഢനോടുള്ള സൗഹൃദമേറെ മാധുര്യമാർന്നിടും;
വേർപെട്ടുപിരിയും നേരമാരും ദുഃഖമിയന്നിടാ

Tamil Transliteration
Peridhinidhu Pedhaiyaar Kenmai Pirivinkan
Peezhai Tharuvadhon Ril.

Explanations
Holy Kural #840
ബുധജനസദസ്സിങ്കൽ ബുദ്ധിഹീനപ്രവേശനം
മലിനപാദങ്ങൾ വെച്ചു മെത്തയിൽ കയറുന്നതാം

Tamil Transliteration
Kazhaaakkaal Palliyul Vaiththatraal Saandror
Kuzhaaaththup Pedhai Pukal.

Explanations
🡱