വിരഹം

Verses

Holy Kural #1151
നാം തമ്മിൽ പിരിയാനുള്ള വാർത്തയെന്നിടമോതുക
അകന്നടുക്കലുയിരോടിരിപ്പോരിലുരക്കലാം

Tamil Transliteration
Sellaamai Untel Enakkurai Matrunin
Valvaravu Vaazhvaark Kurai.

Explanations
Holy Kural #1152
മുന്നാലേ ദർശനം തങ്ങൾക്കിമ്പദായകമാർന്നതാം
ഇപ്പൊഴോ വേർപെടും ചിന്ത ദുഃഖഹേതുകമായിടും

Tamil Transliteration
Inkan Utaiththavar Paarval Pirivanjum
Punkan Utaiththaal Punarvu.

Explanations
Holy Kural #1153
കാമുകർപിരിയില്ലെന്ന് ചൊൽകിലുമൊരു ദുർദിനം
പിരിയുമെന്നതാൽ വാക്കിൽ തോന്നുമാറില്ല ഗൗരവം

Tamil Transliteration
Aridharo Thetram Arivutaiyaar Kannum
Pirivo Ritaththunmai Yaan.

Explanations
Holy Kural #1154
പ്രണയമായ് ധൈര്യം ചൊല്ലി പിന്നെപ്പിരിഞ്ഞു പോകുകിൽ
വാഗ്‌ദാനം വിശ്വസിച്ചെന്നു കുറ്റം ചൊൽവതിനാകുമോ?

Tamil Transliteration
Aliththanjal Endravar Neeppin Theliththasol
Theriyaarkku Unto Thavaru.

Explanations
Holy Kural #1155
കാമുകൻ പിരിയാൻ ഹേതു നേരിടാനിടയാകാതേ
നോക്കണം വേർപിരിഞ്ഞീടിൽ സമാഗമമസാദ്ധ്യമാം

Tamil Transliteration
Ompin Amaindhaar Pirivompal Matravar
Neengin Aridhaal Punarvu.

Explanations
Holy Kural #1156
വിരഹമെന്തെന്നറിയും ദുഷ്ടമാനസനാണെങ്കിൽ
സ്നേഹമായ്, തിരിയേവന്നു ചേരുമെന്നാശ നിഷ്‌ഫലം

Tamil Transliteration
Pirivuraikkum Vankannar Aayin Aridhavar
Nalkuvar Ennum Nasai.

Explanations
Holy Kural #1157
വിരഹത്താൽ മെലിഞ്ഞുള്ള കൈകളിൽ കങ്കണസ്വരം
വേർപാടിൽ വാർത്തദേശക്കാർക്കെത്തിക്കുന്നത് പോലെയാം

Tamil Transliteration
Thuraivan Thurandhamai Thootraakol Munkai
Iraiiravaa Nindra Valai.

Explanations
Holy Kural #1158
സുഹൃത്തില്ലാപ്രദേശത്ത് കുടിവാഴ്വത് കഷ്ടമാം
കാമുകൻ കൂടെയില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടാൽ കഷ്ടതരം തുലോം

Tamil Transliteration
Innaadhu Inaniloor Vaazhdhal Adhaninum
Innaadhu Iniyaarp Pirivu.

Explanations
Holy Kural #1159
സ്പർശിക്കുന്നവരെമാത്രം ദഹിപ്പിക്കുന്നു തീക്കനൽ;
തീവ്രമായ് ദഹനം ചെയ്യുമകന്നാൽ പ്രേമനോവുകൾ

Tamil Transliteration
Thotirsutin Alladhu Kaamanoi Pola
Vitirsutal Aatrumo Thee.

Explanations
Holy Kural #1160
അനിഷ്ടമാം വേർപാടിൻറെയസഹ്യ ദുഃഖവും പേറി
ഗതിയില്ലാതനേകം പേരുയിർ വാഴുന്നു ഭൂമിയിൽ

Tamil Transliteration
Aridhaatri Allalnoi Neekkip Pirivaatrip
Pinirundhu Vaazhvaar Palar.

Explanations
🡱