വ്യംഗ്യം

Verses

Holy Kural #1271
നീ കഥിക്കാതിരുന്നാലുമെന്നോടു പറയേണ്ടതായ്
ഗോപ്യമാം വാർത്തയൊന്നുണ്ടെന്നോതുന്നു നിൻറെ ദൃഷ്ടികൾ

Tamil Transliteration
Karappinung Kaiyikan Thollaanin Unkan
Uraikkal Uruvadhon Runtu.

Explanations
Holy Kural #1272
മുളപോലഴകാം തോളുമൊളിയും ലോചനങ്ങളും
ചേർന്നു പെൺതനി രൂപത്തിൽ വിളങ്ങീടുന്നു കാമുകി

Tamil Transliteration
Kanniraindha Kaarikaik Kaamperdhot Pedhaikkup
Penniraindha Neermai Peridhu.

Explanations
Holy Kural #1273
സ്ഫടികമാല തന്നുള്ളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന നൂലുപോൽ
എന്നോമനയെഴും സൗഭഗത്വവും സൂചനീയമാം

Tamil Transliteration
Maniyil Thikazhdharu Noolpol Matandhai
Aniyil Thikazhvadhondru Untu.

Explanations
Holy Kural #1274
വിരിയാത്ത സുമത്തിൻറെ ഗന്ധം മൊട്ടിലടഞ്ഞപോൽ
കാമിനീ പുഞ്ചിരിക്കുള്ളിലടങ്ങുന്നുണ്ട് സൂചന

Tamil Transliteration
Mukaimokkul Ulladhu Naatrampol Pedhai
Nakaimokkul Ulladhon Runtu.

Explanations
Holy Kural #1275
കാതലിയെൻ മുഖം നോക്കിച്ചെയ്തതാം കള്ളസൂചന
എൻമനോയാതനക്കുള്ള ഭൈഷജം തന്നെയായിടും

Tamil Transliteration
Seridhoti Seydhirandha Kallam Urudhuyar
Theerkkum Marundhondru Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #1276
പ്രണയപാരമ്യം കാണിച്ചിമ്പമായ് നാൾ കഴിക്കുകിൽ
വിസ്മരിച്ചു പിരിഞ്ഞീടും ഭാവി സൂചനയായിടാം

Tamil Transliteration
Peridhaatrip Petpak Kalaththal Aridhaatri
Anpinmai Soozhva Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #1277
കൺകുളിർ കാമുകൻ വിട്ടു പിരിയുന്നതിന് മുന്നുമായ്
കങ്കണങ്ങളറിഞ്ഞാവാമയഞ്ഞോടുന്നു കൈകളിൽ

Tamil Transliteration
Thannan Thuraivan Thanandhamai Namminum
Munnam Unarndha Valai.

Explanations
Holy Kural #1278
ഇന്നലേ മാത്രമാണല്ലോ നാഥനെന്നെപ്പിരിഞ്ഞത്
വിളർത്ത ദേഹം കാണുമ്പോൾ നാളേഴായെന്ന് തോന്നുമേ

Tamil Transliteration
Nerunatruch Chendraarem Kaadhalar Yaamum
Ezhunaalem Meni Pasandhu.

Explanations
Holy Kural #1279
കങ്കണക്കൂട്ടവും നേർത്തു മെലിഞ്ഞ രണ്ടുതോൾകളും
ശോഷിച്ച കാൽകളും നോക്കിക്കേഴുന്നു നിലനിൽക്കുവാൻ

Tamil Transliteration
Thotinokki Mendholum Nokki Atinokki
Aqdhaan Tavalsey Thadhu.

Explanations
Holy Kural #1280
കൺകളാൽ സ്നേഹപാരമ്യം കാണിച്ചു പിരിയാതിരി
എന്ന് കേഴുന്ന പെൺശീലം ശ്രേഷ്ഠമാം ഭാവമായിടും

Tamil Transliteration
Penninaal Penmai Utaiththenpa Kanninaal
Kaamanoi Solli Iravu.

Explanations
🡱