ശത്രുക്കള്‍

Verses

Holy Kural #871
പകയെന്നുള്ളതോ പാർത്താൽ സംസ്കാരശൂന്യമാം ഗുണം
കളിതമാശയായ് പോലുമാരോടും പകവെക്കൊലാ

Tamil Transliteration
Pakaiennum Panpi Ladhanai Oruvan
Nakaiyeyum Ventarpaatru Andru.

Explanations
Holy Kural #872
വില്ല് കലപ്പയായുള്ളോർ മേലേ പക നിനക്കിലും
വാണി കലപ്പയായുള്ളോർ നേരേ പകഗുണം വരാ

Tamil Transliteration
Viller Uzhavar Pakaikolinum Kollarka
Soller Uzhavar Pakai.

Explanations
Holy Kural #873
ഏകനായ് തുണയില്ലാതെ പലരിൽ പക വെക്കുകിൽ
ഭ്രാന്തനാണെന്നതേക്കാളും മോശമായ് കരുതപ്പെടും

Tamil Transliteration
Emur Ravarinum Ezhai Thamiyanaaip
Pallaar Pakaikol Pavan.

Explanations
Holy Kural #874
പക തോന്നേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പകരം സ്നേഹവായ്പിനിൽ
പെരുമാറും സ്വഭാവത്തിലുലകം കീഴ്പണിഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Pakainatpaak Kontozhukum Panputai Yaalan
Thakaimaikkan Thangitru Ulaku.

Explanations
Holy Kural #875
തുണയില്ലാ, താനൊറ്റയിലിരുശത്രുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരുവനേ സ്നേഹത്താലേ കൂട്ടുന്നതനിവാര്യമാം

Tamil Transliteration
Thandhunai Indraal Pakaiyirantaal Thaanoruvan
Indhunaiyaak Kolkavatrin Ondru.

Explanations
Holy Kural #876
വിപൽക്കാരത്തിലാരോടും സ്നേഹം കെട്ടാതിരിക്കണം
ശത്രുവോ മിത്രമാകട്ടെ, നിസ്സംഗത വിശിഷ്ടമാം

Tamil Transliteration
Thera?num Theraa Vitinum Azhivinkan
Theraan Pakaaan Vital.

Explanations
Holy Kural #877
അന്യരേയറിവിക്കൊല്ലാ സ്വന്തം ദുരിതവാർത്തകൾ
ഗതികെട്ടലയുന്നേരം ശത്രു കാണാതിരിക്കണം

Tamil Transliteration
Novarka Nondhadhu Ariyaarkku Mevarka
Menmai Pakaivar Akaththu.

Explanations
Holy Kural #878
വമ്പനാണെന്ന നാട്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം
അതിനാൽ ശത്രുവിൻ വൈരം ശക്തി കെട്ടു മയങ്ങിടും

Tamil Transliteration
Vakaiyarindhu Tharseydhu Tharkaappa Maayum
Pakaivarkan Patta Serukku.

Explanations
Holy Kural #879
ഇളംപ്രായത്തിലേ വെട്ടിക്കൊള്ളണം മുൾമരങ്ങളെ
മൂത്താൽ വെട്ടും കരങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയം മുരിവേറ്റിടും

Tamil Transliteration
Ilaidhaaka Mulmaram Kolka Kalaiyunar
Kaikollum Kaazhththa Itaththu.

Explanations
Holy Kural #880
ശത്രുവിൻ ശക്തിയേമുറ്റും ഹനിക്കാതെയിരിപ്പവൻ
ശ്വാസോച്ഛാസമിയന്നാലും ജീവനില്ലാത്ത പോലെയാം

Tamil Transliteration
Uyirppa Ularallar Mandra Seyirppavar
Semmal Sidhaikkalaa Thaar.

Explanations
🡱