സംസ്കാരം

Verses

Holy Kural #991
ഔഡത്യദോഷമില്ലാതെ വിനയം സ്പഷ്ടമാകുകിൽ
സംസ്ക്കാരസമ്പത്തുള്ളോനായ് ലോകരാൽ കരുതപ്പെടും

Tamil Transliteration
Enpadhaththaal Eydhal Elidhenpa Yaarmaattum
Panputaimai Ennum Vazhakku.

Explanations
Holy Kural #992
ജനനം സൽകുലത്തിങ്കൽ, സ്നേഹമായുള്ള നീക്കവും
രണ്ടും സംസ്ക്കാരപൂർണ്ണൻറെ ഗുണമായറിയപ്പെടും

Tamil Transliteration
Anputaimai Aandra Kutippiraththal Ivvirantum
Panputaimai Ennum Vazhakku.

Explanations
Holy Kural #993
ശാരീരികയോജിപ്പിനാൽ ബന്ധം നിൽക്കാജനങ്ങളിൽ;
നിലനിൽക്കുന്നതാം ബന്ധം സംസ്ക്കാരത്തിൻറെ സാമ്യമാം

Tamil Transliteration
Uruppoththal Makkaloppu Andraal Veruththakka
Panpoththal Oppadhaam Oppu.

Explanations
Holy Kural #994
നീതിയും നന്മയും കാത്ത് ജനങ്ങൾക്കുപകാരിയായ്
വാഴും സംസ്കൃതരായോരെ ലോകമെന്നും പുകഴ്ത്തിടും

Tamil Transliteration
Nayanotu Nandri Purindha Payanutaiyaar
Panpupaa Raattum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #995
കേളിയായുമികഴ്ത്തീടിൽ വേദനക്കിടയായിടും
സംസ്കൃതൻ ശത്രുവായാലുമൊഴിക്കും പരനിന്ദകൾ

Tamil Transliteration
Nakaiyullum Innaa Thikazhchchi Pakaiyullum
Panpula Paatarivaar Maattu.

Explanations
Holy Kural #997
സജ്ജനോചിതമായുള്ള ഗുണപുഷ്ടിയിരാതവർ
അരംപോലറിവായാലും മരംപോൽ ഗണനീയരാം

Tamil Transliteration
Arampolum Koormaiya Renum Marampolvar
Makkatpanpu Illaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #998
സഹവാസത്തിനാകാത്ത ദുർജജനങ്ങളോടാകിലും
മാന്യമായ് പഴകീടാഞ്ഞാൽ സജ്ജനം വേദനിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Nanpaatraar Aaki Nayamila Seyvaarkkum
Panpaatraar Aadhal Katai.

Explanations
Holy Kural #999
സജ്ജനസഹവാസത്താലാനന്ദം തോന്നിടായ്കിലോ
ഒളിയേറും പകൽ ലോകമിരുളേന്തുന്ന പോലെയാം

Tamil Transliteration
Nakalvallar Allaarkku Maayiru Gnaalam
Pakalumpaar Pattandru Irul.

Explanations
Holy Kural #1000
ദുർജ്ജനത്തിൻ ധനം ലോകർക്കൊരുനാളും ഗുണം തരാ
ഭാജനം ശുദ്ധമല്ലാഞ്ഞാൽ നല്ലപാൽ കെട്ടുപോയിടും

Tamil Transliteration
Panpilaan Petra Perunjelvam Nanpaal
Kalandheemai Yaaldhirin Thatru.

Explanations
Holy Kural #996
ഉലകം നിലനിൽക്കുന്നു സജ്ജനങ്ങളിരിക്കയാൽ;
അവർകൾതന്നഭാവത്തിൽ ലൗകീകം മണ്ണടിഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Panputaiyaarp Pattuntu Ulakam Adhuindrel
Manpukku Maaivadhu Man.

Explanations
🡱