സത്യം

Verses

Holy Kural #291
സത്യഭാഷണമെന്തെന്നാലിതരർക്കണുവോളവും
ദ്രോഹകാരണമാവാത്ത നിർദ്ദഷവചനങ്ങളാം

Tamil Transliteration
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum
Theemai Ilaadha Solal.

Explanations
Holy Kural #292
കുറ്റം ലേശവുമേശാതെ ശുദ്ധനന്മവരുത്തുകിൽ
അസത്യവചനം പോലും സത്യം പോലെ ഗണിക്കലാം

Tamil Transliteration
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha
Nanmai Payakkum Enin.

Explanations
Holy Kural #293
ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യാജമുച്ചരിക്കാതിരിക്കണം
വ്യാജമോലും മനസ്സാക്ഷിയെന്നും വേദനനൽകിടും

Tamil Transliteration
Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin
Thannenje Thannaich Chutum.

Explanations
Holy Kural #294
മനമറിഞ്ഞുപൊയ്ചൊല്ലാതൊരുവൻ നിൽപ്പതാകുകിൽ
മാലോകർ തൻ മനസ്സുള്ളിൽ ജീവിക്കുമവനെന്നുമേ

Tamil Transliteration
Ullaththaar Poiyaa Thozhukin Ulakaththaar
Ullaththu Lellaam Ulan.

Explanations
Holy Kural #295
മനസ്സാക്ഷിക്കിണങ്ങും പോൽ സത്യവാക്കുരിയാടുകിൽ
തപസ്സും ദാനവും ചെയ്യും കർമ്മത്തേക്കാൾ വിശിഷ്ടമാം

Tamil Transliteration
Manaththotu Vaaimai Mozhiyin Thavaththotu
Thaananjey Vaarin Thalai.

Explanations
Holy Kural #296
സത്യവാനെന്ന സൽകീർത്തിക്കിണവേറില്ല ലോകരിൽ
അനേകപുണ്യധർമ്മങ്ങളയത്നം സിദ്ധമായിടും

Tamil Transliteration
Poiyaamai Anna Pukazhillai Eyyaamai
Ellaa Aramun Tharum.

Explanations
Holy Kural #297
പൊളിചൊല്ലാവ്രതത്തിങ്കൽ സ്ഥിരമാനസനാകുകിൽ
മറ്റുധാർമ്മികകർമ്മങ്ങളൊഴിച്ചാൽ ദോഷമേശിടാ

Tamil Transliteration
Poiyaamai Poiyaamai Aatrin Arampira
Seyyaamai Seyyaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #298
ദേഹശുദ്ധിവരുത്തീടാൻ ജലത്താൽ കഴിയുന്നപോൽ
മനോശുദ്ധിവരുത്തീടാം സത്യനിഷ്ഠയിലൂന്നിയാൽ

Tamil Transliteration
Puraldhooimai Neeraan Amaiyum Akandhooimai
Vaaimaiyaal Kaanap Patum.

Explanations
Holy Kural #299
എല്ലാദീപങ്ങളും ദീപമല്ല; ശ്രേഷ്ഠജനങ്ങളിൽ
ദീപമന്തർപ്രകാശത്തിൻ സത്യവ്രതിമതൊന്നുതാൻ

Tamil Transliteration
Ellaa Vilakkum Vilakkalla Saandrorkkup
Poiyaa Vilakke Vilakku.

Explanations
Holy Kural #300
ധർമ്മജീവിതമാർഗ്ഗത്തിലേറെക്കർമ്മങ്ങളുള്ളത്തിൽ

മഹത്വമേറിടും കർമ്മം സത്യവാങ്ങ് നിഷ്ഠതന്നെയാം

Tamil Transliteration
Yaameyyaak Kantavatrul Illai Enaiththondrum
Vaaimaiyin Nalla Pira.

Explanations
🡱