സഭാതലം

Verses

Holy Kural #711
കൂട്ടത്തിൽ ‍ മനമാരാഞ്ഞു വാക്യങ്ങൾ ‍ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ്
തിരഞ്ഞുകാര്യമോതുന്നോൻ‍ ഭാഷണത്തിൽ സമർത്ഥനാം‍.

Tamil Transliteration
Avaiyarinadhu Aaraaindhu Solluka Sollin
Thokaiyarindha Thooimai Yavar.

Explanations
Holy Kural #712
വഴിക്ക് വഴികാര്യങ്ങൾ നല്ലവാചകഭം‍ഗിയിൽ
വ്യക്തമായുരചെയ്യുന്നു വാക്കിൽ സ്വാധീനമുള്ളവർ.

Tamil Transliteration
Itaidherindhu Nankunarndhu Solluka Sollin
Nataidherindha Nanmai Yavar.

Explanations
Holy Kural #713
കയ്യാളും‍ വിഷയം‍ നന്നായറിയാതെ, ചിന്തിക്കാതെ
സഭയിൽ‍ ഗതിയോരാതെ ഭാഷിക്കുന്നവരജ്ഞരാം‍.

Tamil Transliteration
Avaiyariyaar Sollalmer Kolpavar Sollin
Vakaiyariyaar Valladhooum Il.

Explanations
Holy Kural #714
വിജ്ഞരിൻ സഭയിൽ താനും‍ വിജ്ഞനായ് നിലകൊള്ളണം‍
അജ്ഞരിൽ പാമരത്വം‍ താൻ കുമ്മായം‍ പോൽ നടിക്കണം‍.

Tamil Transliteration
Oliyaarmun Olliya Raadhal Veliyaarmun
Vaansudhai Vannam Kolal.

Explanations
Holy Kural #715
പണ്‌ഡിതർ‍ മദ്ധ്യേ മുമ്പായ് ഭാഷിക്കാതെയടങ്ങണം‍
നല്ല കാര്യങ്ങളിലേറെ നല്ലതാമുപദേശമാം‍.

Tamil Transliteration
Nandrendra Vatrullum Nandre Mudhuvarul
Mundhu Kilavaach Cherivu.

Explanations
Holy Kural #716
വിജ്ഞരാം‍ വ്യക്തികൾ മുന്നിൽ‍ താഴ്‌മപേറുന്ന ദുർഗതി
ധർമ്മവീഥിയുപേക്ഷിച്ചു തിന്മയിൽ‍ വിഹരിപ്പതാം‍.

Tamil Transliteration
Aatrin Nilaidhalarn Thatre Viyanpulam
Etrunarvaar Munnar Izhukku.

Explanations
Holy Kural #717
പണ്‌ഡിതശ്രേഷ്‌ഠർ‍ കൂടുന്ന സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകിൽ
പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുൾക്കൊള്ളും‍ വിജ്ഞാനം‍ കൈവരിക്കലാം

Tamil Transliteration
Katrarindhaar Kalvi Vilangum Kasatarach
Choldheridhal Vallaar Akaththu.

Explanations
Holy Kural #718
വിജ്ഞന്മാരുടെ സം‍ഘത്തിൽ‍ വിദ്വാൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഷണം‍
സ്വയം‍ മുളക്കും‍ തോട്ടത്തിൽ‍ നീരോടുന്നതു പോലെയാം‍

Tamil Transliteration
Unarva Thutaiyaarmun Sollal Valarvadhan
Paaththiyul Neersorin Thatru.

Explanations
Holy Kural #719
സജ്ജനങ്ങൾക്ക് യോജിക്കും‍ വിലയേറിയ വസ്‌തുത
അയോഗ്യരാം‍ ജനം‍ മുന്നിലോർ‍മ്മ വിട്ടും‍ കഥിക്കൊലാ.

Tamil Transliteration
Pullavaiyul Pochchaandhum Sollarka Nallavaiyul
Nankusalach Chollu Vaar.

Explanations
Holy Kural #720
വിജ്ഞർക്കരിയതാം‍ വാർ‍ത്ത അജ്ഞർ മുന്നിലുരക്കുകില്‍
അഴുക്കിൽ‍ ചിതറിപ്പോകുമമൃതിന്ന് സമാനമാം‍.

Tamil Transliteration
Anganaththul Ukka Amizhdhatraal Thanganaththaar
Allaarmun Kotti Kolal.

Explanations
🡱