സമയം

Verses

Holy Kural #1221
കാമികൾ സംഗമിക്കുന്ന മധുസായാഹ്നമല്ല നീ
വിരഹത്താൽ തപിപ്പോരെ ഹനിക്കുന്ന മുഹൂർത്തമാം

Tamil Transliteration
Maalaiyo Allai Manandhaar Uyirunnum
Velainee Vaazhi Pozhudhu.

Explanations
Holy Kural #1222
മയങ്ങും സായാഹ്നമേ നീ തപിക്കും പോലെ കാഴ്ചയിൽ
ഞങ്ങളെപ്പോലെ നിൻറെയും കാമുകൻ ക്രൂരനാകുമോ?

Tamil Transliteration
Punkannai Vaazhi Marulmaalai Emkelpol
Vankanna Thonin Thunai.

Explanations
Holy Kural #1223
പനി വീഴും സായം കാലം ദുഃഖമേൽപിച്ചിടുന്നുമേ
ദുഃഖഭാരം ദിനംതോറുമേറിയേറി വരുന്നതാം

Tamil Transliteration
Paniarumpip Paidhalkol Maalai Thuniarumpith
Thunpam Valara Varum.

Explanations
Holy Kural #1224
കാമുകൻ ചാരെയില്ലാതെയേകയായിത്തപിക്കവേ
സായംകാലമടുക്കുന്നു കൊലയാളി വരുന്നപോൽ

Tamil Transliteration
Kaadhalar Ilvazhi Maalai Kolaikkalaththu
Edhilar Pola Varum.

Explanations
Holy Kural #1225
പ്രഭാതത്തിന്ന് ഞാൻ ചെയ്‌ത നന്മയെന്തെന്ന് ചൊല്ലുക
സന്ധ്യാവേളക്കപകാരമായതെന്തെന്നുരക്കുക

Tamil Transliteration
Kaalaikkuch Cheydhanandru Enkol Evankolyaan
Maalaikkuch Cheydha Pakai?.

Explanations
Holy Kural #1226
ദുഃഖമെന്നിലുയർത്തീടും സായം കാലമിതേ വിധം
കാമുകൻ വേർപെടും മുന്നേ ഞാന നിരൂപിച്ചതില്ലിയേ

Tamil Transliteration
Maalainoi Seydhal Manandhaar Akalaadha
Kaalai Arindha Thilen.

Explanations
Holy Kural #1227
പ്രേമനോവാം പ്രസൂനം പ്രഭാതത്തിൽ മൊട്ടിനുള്ളിലാം
മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ വികസിച്ചു സായാഹ്‌നേ പൂർണ്ണപുഷ്പമാം

Tamil Transliteration
Kaalai Arumpip Pakalellaam Podhaaki
Maalai Malarumin Noi.

Explanations
Holy Kural #1228
സന്ധ്യാവിളംബരം ചെയ്യുമജപാലൻറെ പൂങ്കുഴൽ
പതിക്കുമഗ്നിനാളംപോൽ വധിക്കും പടപോലെയും

Tamil Transliteration
Azhalpolum Maalaikkuth Thoodhaaki Aayan
Kuzhalpolum Kollum Patai.

Explanations
Holy Kural #1229
മാനസത്തെ മദിപ്പിക്കും സന്ധ്യ വ്യാപകമാകവേ
ദുഃഖത്താൽ ഞാൻ മയങ്ങും പോലൂരാരെല്ലാം മയങ്ങിടും

Tamil Transliteration
Padhimaruntu Paidhal Uzhakkum Madhimaruntu
Maalai Patardharum Pozhdhu.

Explanations
Holy Kural #1230
മരിക്കാതോർത്തുഴലുന്നൂ പൊരുൾ തേട്ടന്നനാഥനെ
സായംകാലമടുക്കുമ്പോളരികിൽ കാണലാം മൃതി

Tamil Transliteration
Porulmaalai Yaalarai Ulli Marulmaalai
Maayumen Maayaa Uyir.

Explanations
🡱