സല്‍കീര്‍ത്തി

Verses

Holy Kural #231
ദരിദ്രർക്കുപകാരം ചെയ്താർജജിക്കേണം പുകഴ്ചകൾ
ജീവിതത്തിലതല്ലാതെ ലാഭം വേറില്ല മർത്ത്യരിൽ

Tamil Transliteration
Eedhal Isaipata Vaazhdhal Adhuvalladhu
Oodhiyam Illai Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #232
യാചിപ്പോർക്ക് പൊരുൾ നൽകി സേവനം ചെയ്തിടുന്നവർ
പുകഴ്ത്തുന്നോരുരച്ചീടും കാഴ്ചക്കർഹരാണവർ

Tamil Transliteration
Uraippaar Uraippavai Ellaam Irappaarkkondru
Eevaarmel Nirkum Pukazh.

Explanations
Holy Kural #233
ഒരുത്തന്നിഹ ലോകത്തിൽ താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മയാൽ
നേടും സൽകീർത്തിയോന്നേതാൻ സ്ഥിരമായ്‌ നിലനിൽപ്പതാം

Tamil Transliteration
Ondraa Ulakaththu Uyarndha Pukazhallaal
Pondraadhu Nirpadhon Ril.

Explanations
Holy Kural #234
അഴിയാത്തയശസ്സിന്നു ഹേതുവാമ്മ് പുണ്യകർമ്മിയെ
വാനലോകം പുകഴ്ത്തുന്നു ജ്നാനിയേക്കാൾ മഹത്വമായ്

Tamil Transliteration
Nilavarai Neelpukazh Aatrin Pulavaraip
Potraadhu Puththel Ulaku.

Explanations
Holy Kural #235
യശസ്സും ക്ഷാമവും ചേർന്ന ജിവിതം കീർത്തി ധന്യനായ്
മരണം- വിജ്ഞരല്ലാത്തോർക്കസാദ്ധ്യം തന്നെ നിശ്ചയം

Tamil Transliteration
Naththampol Ketum Uladhaakum Saakkaatum
Viththakark Kallaal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #236
പ്രശംസ നേടുവാൻ തക്ക ഗുണത്തോടെ മനുഷ്യനായ്
ജന്മമാകണമല്ലെങ്കിൽ ജന്മമില്ലായ്കിലുത്തമം

Tamil Transliteration
Thondrin Pukazhotu Thondruka Aqdhilaar
Thondralin Thondraamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #237
ദുഷ്ടമാർഗ്ഗേണ ചരിക്കുന്നോർ സ്വയം നോവാതെ തങ്ങളെ
നിന്ദിപ്പോരെ ദുഷിക്കുന്നതെത്ര ബുദ്ധി വിലോപമാം

Tamil Transliteration
Pukazhpata Vaazhaadhaar Thannovaar Thammai
Ikazhvaarai Novadhu Evan?.

Explanations
Holy Kural #238
പ്രശസ്തനായ് ഭവിക്കാതെ ജിവകാലം കഴിക്കുകിൽ
ജിവിതം പഴിയായെന്ന് സജ്ജനങ്ങൾ വിധിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Vasaiyenpa Vaiyaththaark Kellaam Isaiyennum
Echcham Peraaa Vitin.

Explanations
Holy Kural #239
യശസ്സറ്റ ശരീരത്തെത്താങ്ങും ദേശം യഥേഷ്ടമായ്
വളമിട്ടും വിളയാത്ത നിലം പോൽ ഫലശൂന്യമാം

Tamil Transliteration
Vasaiyilaa Vanpayan Kundrum Isaiyilaa
Yaakkai Poruththa Nilam.

Explanations
Holy Kural #240
കീർത്തിക്ക് പാത്രമായ്ക്കൊണ്ട് ജീവിപ്പോരുയിർ വാഴുവോർ;
നിന്ദയാണുലഭിക്കുന്നതെങ്കിലോ മൃതരാണവർ

Tamil Transliteration
Vasaiyozhiya Vaazhvaare Vaazhvaar Isaiyozhiya
Vaazhvaare Vaazhaa Thavar.

Explanations
🡱