സൂചന

Verses

Holy Kural #1091
ദ്വിത്വഭാവം സ്ഫുരിക്കുന്നു മൈക്കണ്ണാളുടെ വീക്ഷണം
ഒന്നുവേദനനൽകുമ്പോൾ മറ്റേതൗഷധമായിടും

Tamil Transliteration
Irunokku Ivalunkan Ulladhu Orunokku
Noinokkon Rannoi Marundhu.

Explanations
Holy Kural #1092
കള്ളക്കണ്ണിട്ടുമോഷ്ടിക്കും ദർശനം കുറുതെങ്കിലും
മെയ്ചേരും കാമബന്ധത്തിൽ പാതിയേക്കാൾ പ്രവൃദ്ധമാം

Tamil Transliteration
Kankalavu Kollum Sirunokkam Kaamaththil
Sempaakam Andru Peridhu.

Explanations
Holy Kural #1093
എറികണ്ണൊന്നു കണ്ടപ്പോൾ ലജ്ജയാൽ നമ്രയായവൾ
അവൾതൻ പ്രേമവല്ലരിക്കേകും സേചനമെന്നപോൽ

Tamil Transliteration
Nokkinaal Nokki Irainjinaal Aqdhaval
Yaappinul Attiya Neer.

Explanations
Holy Kural #1094
ഞാനോളെനോക്കിടും നേരം പാർത്തലം നോക്കി നിന്നിടും
അല്ലായ്കിലെന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടാനന്ദിച്ചുമയങ്ങിടും

Tamil Transliteration
Yaannokkum Kaalai Nilannokkum Nokkaakkaal
Thaannokki Mella Nakum.

Explanations
Holy Kural #1095
എന്നെ നേരിട്ടുവീക്ഷിക്കാനാവാതോരിമ പൂട്ടിയും
മറുകണ്ണാലിമവെട്ടാതെയെന്നെനോക്കിരസിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Kurikkontu Nokkaamai Allaal Orukan
Sirakkaniththaal Pola Nakum.

Explanations
Holy Kural #1096
പകയുള്ളയലാർവാക്കായ് പുറമേക്രൂരമെങ്കിലും
അകമേ സ്നേഹവായ്പ്പുള്ള വാണിയെന്നുമറിഞ്ഞിടാം

Tamil Transliteration
Uraaa Thavarpol Solinum Seraaarsol
Ollai Unarap Patum.

Explanations
Holy Kural #1097
രൂക്ഷവീക്ഷണവും ക്രൗര്യമോലും വാചകരീതിയും
പുറമേ പകയെന്നാലുമുള്ളാൽ സ്നേഹമിയന്നിടും

Tamil Transliteration
Seraaach Chirusollum Setraarpol Nokkum
Uraaarpondru Utraar Kurippu.

Explanations
Holy Kural #1098
നേരേ ഞാൻ നോക്കിടും നേരം ഭംഗിയായ്‌ പുഞ്ചിരിച്ചിടും
അന്നേരമഴകാകുന്നു തളിർ മേനിക്കു പുഞ്ചിരി

Tamil Transliteration
Asaiyiyarku Untaantor Eeryaan Nokkap
Pasaiyinal Paiya Nakum.

Explanations
Holy Kural #1099
അറിയാത്തയലാരെപ്പോലന്യോന്യമുള്ള ദർശനം
പ്രേമമുള്ളിലിരിപ്പോരിൻ ശുദ്ധപ്രകൃതിയായിടും

Tamil Transliteration
Edhilaar Polap Podhunokku Nokkudhal
Kaadhalaar Kanne Ula.

Explanations
Holy Kural #1100
കണ്ണോടുകണ്ണുയോജിച്ചു രാഗമൂർച്ചവരുത്തുകിൽ
വചനം കൈമാറുന്നതിലേതുമില്ല പ്രയോജനം

Tamil Transliteration
Kannotu Kaninai Nokkokkin Vaaichchorkal
Enna Payanum Ila.

Explanations
🡱