സ്തുതി

Verses

Holy Kural #1111
അനിച്ചപ്പുഷ്പമേ വാഴ്ക നിൻമേനി മൃദുവായതാം
ഞാൻ തേടും കാമുകീമെയ്യിൻ മൃദുത്വമേറെ മേന്മയാം

Tamil Transliteration
Nanneerai Vaazhi Anichchame Ninninum
Menneeral Yaamveezh Paval.

Explanations
Holy Kural #1112
പലർ കാണും മലർക്കൊപ്പമാമിവൾ നയനങ്ങളും
അതിനാൽ തളിർ പൂകണ്ടാൽ മനമേ മയങ്ങുന്നുവോ?

Tamil Transliteration
Malarkaanin Maiyaaththi Nenje Ivalkan
Palarkaanum Poovokkum Endru.

Explanations
Holy Kural #1113
പൂമേനിയാമിവൾ തോൾകൾ മുളപോൽ, ദന്തമുത്തുകൾ,
പരിമളം വീശും ദേഹം, മൈക്കൺ ചാട്ടുളി തന്നെയാം

Tamil Transliteration
Murimeni Muththam Muruval Verinaatram
Velunkan Veyththo Lavatku.

Explanations
Holy Kural #1114
കുവലയമലർ കണ്ടാലിവൻ തന്നഴൽ മേനിയെ
അധമത്വം നിരൂപിച്ചു ലജ്ജയാൽ നമ്രമാം മുഖം

Tamil Transliteration
Kaanin Kuvalai Kavizhndhu Nilannokkum
Maanizhai Kannovvem Endru.

Explanations
Holy Kural #1115
ദേഹത്തിൻ നേർമ്മയോർക്കാതെ ചൂടിനാൾ മലർമാലകൾ
തണ്ടോടെ; ഭാരബാഹുല്യം ജഘനത്തെയൊടിക്കുമോ?

Tamil Transliteration
Anichchappook Kaalkalaiyaal Peydhaal Nukappirku
Nalla Pataaa Parai.

Explanations
Holy Kural #1116
ഇവൾതൻ മുഖവും ചന്ദ്രബിംബവും തിരിയായ്കയാൽ
മാനസാതാരജാലങ്ങൾ കലങ്ങിത്തിരിയുന്നതാം

Tamil Transliteration
Madhiyum Matandhai Mukanum Ariyaa
Padhiyin Kalangiya Meen.

Explanations
Holy Kural #1117
ദേശമെല്ലാം കറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രബിംബത്തിലുള്ളപോൽ
കളങ്കമീമാതിൻമുഖത്തില്ലല്ലോ ലേശമെങ്കിലും

Tamil Transliteration
Aruvaai Niraindha Avirmadhikkup Pola
Maruvunto Maadhar Mukaththu.

Explanations
Holy Kural #1118
തന്വീരത്നമുഖം പോലെ ചന്ദ്രാ! നീ നിഷ്കള ങ്കമായ്
ഒളിയാൻ കെല്പെഴുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ പ്രേമിക്കുമാർന്നു ഞാൻ

Tamil Transliteration
Maadhar Mukampol Olivita Vallaiyel
Kaadhalai Vaazhi Madhi.

Explanations
Holy Kural #1119
മലർമിഴിയാളിവളിൻ വദനം സ്വീകരിക്കുവാൻ
തിങ്കളേ! സാദ്ധ്യമെങ്കിൽ നീ സാന്നിദ്ധ്യം വെളിവാക്കൊലാ

Tamil Transliteration
Malaranna Kannaal Mukamoththi Yaayin
Palarkaanath Thondral Madhi.

Explanations
Holy Kural #1120
അന്നത്തിൻ തൂവലും റോസാപ്പുഷ്പത്തിൻറെ ദളങ്ങളും
മാതിൻപാദങ്ങൾ സ്പർശിച്ചാൽ കണ്ടകം പോലെ തോന്നിടും

Tamil Transliteration
Anichchamum Annaththin Thooviyum Maadhar
Atikku Nerunjip Pazham.

Explanations
🡱