സ്ത്രീജിതത്വം

Verses

Holy Kural #901
പെൺചൊൽകേട്ടു നടക്കുന്നോർ ജിവിതത്തിലുയർന്നിടാ
കടമനിർവഹിക്കാനായാഗ്രഹിപ്പോർക്ക് ദോഷമാം

Tamil Transliteration
Manaivizhaivaar Maanpayan Eydhaar Vinaivizhaiyaar
Ventaap Porulum Adhu.

Explanations
Holy Kural #902
കർമ്മത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പത്നിക്ക് കീഴ് പണിഞ്ഞവൻ
നാണക്കേടിലകപ്പെട്ടങ്ങപമാനിതനായിടും

Tamil Transliteration
Penaadhu Penvizhaivaan Aakkam Periyadhor
Naanaaka Naanuth Tharum.

Explanations
Holy Kural #903
ഭാര്യക്കടിമയാകുന്ന ദുർഗുണം ശീലമായവൻ
പുരുഷത്വമിയന്നോരിൻ മദ്ധ്യേ ലജ്ജിതനായിടും

Tamil Transliteration
Illaalkan Thaazhndha Iyalpinmai Egngnaandrum
Nallaarul Naanuth Tharum.

Explanations
Holy Kural #904
കളത്രത്തേ ഭയപ്പെടും പരനന്മയില്ലാത്തവൻ
ലൗകീകതൊഴിലൂക്കത്താലൗ ന്നത്യം സാദ്ധ്യമായിടാ

Tamil Transliteration
Manaiyaalai Anjum Marumaiyi Laalan
Vinaiyaanmai Veereydha Lindru.

Explanations
Holy Kural #905
സ്ത്രീജിതൻ തൻറെ നേട്ടത്താൽ സജ്ജനങ്ങൾക്ക് നന്മയായ്
തോന്നുന്ന സുകൃതങ്ങളെ ചെയുവാൻ ശക്തനായിടാ

Tamil Transliteration
Illaalai Anjuvaan Anjumar Regngnaandrum
Nallaarkku Nalla Seyal.

Explanations
Holy Kural #906
പത്നിയിൻ ചുമലിൽ നോക്കി ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ
വീരരും ശൂരരായാലും പുരുഷത്വമില്ലാത്തവർ

Tamil Transliteration
Imaiyaarin Vaazhinum Paatilare Illaal
Amaiyaardhol Anju Pavar.

Explanations
Holy Kural #907
ഭാര്യാനിയോഗമെപ്പോഴും ശിരസാനിർവഹിച്ചിടും
ദാസൻറെ പൗരുഷത്തേക്കാൾ പെണ്ണിൻറെ പെണ്മ വിശിഷ്ടമാം

Tamil Transliteration
Penneval Seydhozhukum Aanmaiyin Naanutaip
Penne Perumai Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #908
ഭാര്യാവിധേയനായുള്ളോൻ സ്നേഹമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്
സേവനം ചെയ്തിടാ; സ്വന്തം കടപ്പാടും ത്യജിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Nattaar Kuraimutiyaar Nandraatraar Nannudhalaal
Pettaangu Ozhuku Pavar.

Explanations
Holy Kural #909
പത്നിക്കനുസരിപ്പോരിൽ ധർമ്മവും ദ്രവ്യലാഭവും
നന്മചെയ്യും മനോഭാവമൊന്നുമേ ദൃശ്യമായിടാ

Tamil Transliteration
Aravinaiyum Aandra Porulum Piravinaiyum
Peneval Seyvaarkan Il.

Explanations
Holy Kural #910
സ്വധർമ്മബോധവും വേണ്ടും ധനശേഷിയുമുള്ളവർ
ഭാര്യാവാത്സല്യദോഷങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ലൊരിക്കലും

Tamil Transliteration
Enserndha Nenjath Thitanutaiyaarkku Egngnaandrum
Penserndhaam Pedhaimai Il.

Explanations
🡱