സ്മരണ

Verses

Holy Kural #1201
ഓർക്കുമ്പോള്ളവില്ലാത്ത ഹർഷോന്മാദം ലഭിക്കയാൽ
മദ്യലഹരിയെക്കാളുമുത്തമം പ്രേമബന്ധമാം

Tamil Transliteration
Ullinum Theeraap Perumakizh Seydhalaal
Kallinum Kaamam Inidhu.

Explanations
Holy Kural #1202
കാമുകൻ പോയ്‌ മറഞ്ഞാലും വിരഹത്തിൻറെ നോവുകൾ
ചിന്തയാൽ ലഘുവായീടും പ്രേമമാനന്ദദായകം

Tamil Transliteration
Enaiththonaru Inidhekaan Kaamamdhaam Veezhvaar
Ninaippa Varuvadhondru El.

Explanations
Holy Kural #1203
തുന്മാൻ പ്രകൃതി തോന്നിക്കും തുന്മാതെയൊഴിവായിടും
കാമുകനെന്നെയോർക്കാനായോർത്തുമോർക്കാതെ പോകയോ?

Tamil Transliteration
Ninaippavar Pondru Ninaiyaarkol Thummal
Sinaippadhu Pondru Ketum.

Explanations
Holy Kural #1204
പ്രേമനായകനെൻ നെഞ്ചിലെപ്പോഴും കുടിവാഴ്വതേ;
അതുപോലവർ നെഞ്ചിൽ ഞാനുണ്ടോയെന്നറിയില്ലിയേ!

Tamil Transliteration
Yaamum Ulengol Avarnenjaththu Ennenjaththu
Oo Ulare Avar.

Explanations
Holy Kural #1205
കാമുകൻറെ മനസ്സിൽ ഞാനേറാതെ കാവൽ നിൽപ്പവർ
എന്നുള്ളിൽ പതിവായ് വന്നു കേറാൻ ലജ്ജിക്കയില്ലയോ?

Tamil Transliteration
Thamnenjaththu Emmaik Katikontaar Naanaarkol
Emnenjaththu Ovaa Varal.

Explanations
Holy Kural #1206
പ്രാണനാഥനുമൊന്നിച്ചു വാണനാളുകളോർത്തു ഞാൻ
ജീവനോടെയിരിക്കുന്നു; വേറെയില്ലൊരു ഹേതുവും

Tamil Transliteration
Matriyaan Ennulen Manno Avaroti Yaan
Utranaal Ulla Ulen.

Explanations
Holy Kural #1207
നിരന്തരം നിനച്ചുള്ളം നീറുന്നു വിരഹത്തിനാൽ
നിനയാതെ മറന്നെന്നു വന്നീടിൽ ഗതിയെന്തഹോ?

Tamil Transliteration
Marappin Evanaavan Markol Marappariyen
Ullinum Ullam Sutum.

Explanations
Holy Kural #1208
എത്രമാത്രം സ്‌മരിച്ചാലും കാതലർ കോപിയായിടാ
അവർ ചെയ്യുമുഭക്കങ്ങളത്രയും മാന്യമല്ലയോ?

Tamil Transliteration
Enaiththu Ninaippinum Kaayaar Anaiththandro
Kaadhalar Seyyum Sirappu.

Explanations
Holy Kural #1209
ഒന്നാണിരുവരെന്നെന്നും കഥച്ചോർ സ്നേഹശൂന്യറായ്
മനം മാറിയതോർക്കുമ്പോൾ ജീവിതം തേഞ്ഞുപോകയായ്

Tamil Transliteration
Viliyumen Innuyir Verallam Enpaar
Aliyinmai Aatra Ninaindhu.

Explanations
Holy Kural #1210
ഇണചേർന്നൊടുവിൽ വിട്ടു പിരിഞ്ഞനാഥനെകണ്ണാൽ
കണ്ടുതൃപ്തിയടഞ്ഞീടാൻ തിങ്കളേ! മങ്ങിടായ്‌ക നീ

Tamil Transliteration
Vitaaadhu Sendraaraik Kanninaal Kaanap
Pataaadhi Vaazhi Madhi.

Explanations
🡱