സ്വപ്നം

Verses

Holy Kural #1211
താപശാന്തി വരുത്താനായ് കാമുകൻ തൻറെ ദൂതുമായ്
വന്നണഞ്ഞൊരു സ്വപ്നത്തെയെങ്ങനെ സൽക്കരിച്ചു ഞാൻ?

Tamil Transliteration
Kaadhalar Thoodhotu Vandha Kanavinukku
Yaadhusey Venkol Virundhu.

Explanations
Holy Kural #1212
യാചിച്ചു കണ്ണുചിമ്മാനായ് സാധിച്ചാൽ സ്വപ്നവേളയിൽ നാഥനോടുരിയാടും ഞാനെൻറെ ജീവിതയാതന

Tamil Transliteration
Kayalunkan Yaanirappath Thunjir Kalandhaarkku
Uyalunmai Saatruven Man.

Explanations
Holy Kural #1213
നേരിട്ടു വന്നുരുൾ ചെയ്യാതിരിക്കും പ്രാണനാഥനെ
കനവിൽ കാൺകയാൽ താനേ ജീവനോടെയിരിപ്പൂ ഞാൻ

Tamil Transliteration
Nanavinaal Nalkaa Thavaraik Kanavinaal
Kaantalin Unten Uyir.

Explanations
Holy Kural #1214
നേരിൽ കാണാതിരിപ്പോരേ സ്വപ്നം കണ്ടുപിടിച്ചുടൻ
ഹാജരാക്കുവതാൽ പ്രേമസാഫല്യമടയുന്നു ഞാൻ

Tamil Transliteration
Kanavinaan Untaakum Kaamam Nanavinaan
Nalkaarai Naatith Thararku.

Explanations
Holy Kural #1215
ഹർഷപൂരിതമാർന്നു ഞാനാന്യോന്യം കണ്ടനാൾകളിൽ
സ്വപ്നദർശനമായാലും തുല്യമോദകമായിടും

Tamil Transliteration
Nanavinaal Kantadhooum Aange Kanavundhaan
Kanta Pozhudhe Inidhu.

Explanations
Holy Kural #1216
ജാഗ്രതെന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥിതിയില്ലാതിരിക്കുകിൽ
കനവിൽ നേരിടും നാഥൻ വിട്ടുപോകാതിരിക്കുമേ

Tamil Transliteration
Nanavena Ondrillai Aayin Kanavinaal
Kaadhalar Neengalar Man.

Explanations
Holy Kural #1217
നേരിൽ വന്നിമ്പമേകാത്ത ദുഷ്ടമാനസരായവർ
സ്വപ്നത്തിൽ വന്നുദ്രോഹിക്കാനുള്ള കാരണമെന്തഹോ?

Tamil Transliteration
Nanavinaal Nalkaak Kotiyaar Kanavanaal
Enemmaip Peezhip Padhu.

Explanations
Holy Kural #1218
നിദ്രകൊള്ളുന്ന നേരത്തെൻ തോളിലെത്തി രസിപ്പവർ
കൺതുറന്നാലുടൻ നെഞ്ചിലോടിക്കേറുന്നു നിത്യവും

Tamil Transliteration
Thunjungaal Tholmelar Aaki Vizhikkungaal
Nenjaththar Aavar Viraindhu.

Explanations
Holy Kural #1219
സ്വപ്നത്തിൽ കാമുകൻ വന്നു ശീലമില്ലാത്ത നാരിമാർ
എൻനാഥൻ പ്രേമമില്ലാത്തോനെന്ന് നൊന്ത് പറഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Nanavinaal Nalkaarai Novar Kanavinaal
Kaadhalark Kaanaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #1220
കാമുകൻ വിട്ടുപോയെന്നായ് ചൊല്ലുന്നൂരിൽ ജനങ്ങളും;
കനവിൽ വന്നുപോകുന്നതാരാലുമറിയപ്പെടാ

Tamil Transliteration
Nanavinaal Namneeththaar Enpar Kanavinaal
Kaanaarkol Ivvoo Ravar.

Explanations
🡱