അദ്ധ്യായം 011 - 020

chapter
NoMalayalamTamil Transliteration
1ഗൃഹസ്ഥംIlvaazhkkai
2ജീവിതസഖിVaazhkkaith Thunainalam
3സന്താനങ്ങള്‍Pudhalvaraip Perudhal
4ദയAnputaimai
5ആതിഥ്യംVirundhompal
6മധുരവാണിIniyavaikooral
7നന്ദിSeynnandri Aridhal
8നീതിNatuvu Nilaimai
9അടക്കംAtakkamutaimai
10സത്സ്വഭാവംOzhukkamutaimai
11വ്യഭിചാരംPiranil Vizhaiyaamai
12ക്ഷമPoraiyutaimai
13അസൂയAzhukkaaraamai
14അത്യാഗ്രഹംVeqkaamai
15പരദൂഷണംPurangooraamai
16വായാടിത്തംPayanila Sollaamai
17ദുഷ്കര്‍മ്മംTheevinaiyachcham
18സമൂഹംOppuravaridhal
19ദാനശീലംEekai
20സല്‍കീര്‍ത്തിPukazh