അദ്ധ്യായം 039 - 050

chapter
NoMalayalamTamil Transliteration
1സാമ്രാജ്യംIraimaatchi
2പഠനംKalvi
3ശ്രവണംKelvi
4അനഭ്യാസംKallaamai
5വിജ്ഞാനംArivutaimai
6കുറ്റംKutrangatidhal
7സഹവാസംPeriyaaraith Thunaikkotal
8വംശംSitrinanjeraamai
9പ്രവര്‍ത്തനംTherindhuseyalvakai
10ശക്തിValiyaridhal
11കാലംKaalamaridhal
12സ്ഥാനംItanaridhal
13വരണംTherindhudhelidhal
14ഭാരവാഹികള്‍Therindhuvinaiyaatal
15സ്വജനംSutrandhazhaal
16മറതിPochchaavaamai
17ഭരണംSengonmai
18ദുര്‍ഭരണംKotungonmai
19ദണ്ഡനംVeruvandhaseyyaamai
20ദൃഷ്ടിപാതംKannottam
21ചാരന്മാര്‍Otraatal
22ധീരതOokkamutaimai
23ഉത്സാഹംMatiyinmai
24അദ്ധ്വാനംAalvinaiyutaimai
25സഹനംItukkan Azhiyaamai