അദ്ധ്യായം 091 - 100

chapter
NoMalayalamTamil Transliteration
1സ്നേഹംNatpu
2സ്നേഹാന്വേഷണംNatpaaraaidhal
3പഴമPazhaimai
4ദുര്‍ജ്ജനബന്ധംThee Natpu
5രാജ്യസ്നേഹംKootaanatpu
6വിഡ്ഢിത്തംPedhaimai
7അജ്ഞതPullarivaanmai
8ദാക്ഷിണ്യംIkal
9പകPakaimaatchi
10ശത്രുക്കള്‍Pakaiththirandheridhal
11ഉള്‍പ്പകUtpakai
12മഹാന്മാര്‍Periyaaraip Pizhaiyaamai
13സ്ത്രീജിതത്വംPenvazhichcheral
14കുലടVaraivinmakalir
15മദ്യവര്ജ്ജനംKallunnaamai
16ചൂതാട്ടംSoodhu
17മരുന്ന്Marundhu