അദ്ധ്യായം 121 - 133

chapter
NoMalayalamTamil Transliteration
1വിരഹംPirivaatraamai
2മെലിച്ചില്‍Patarmelindhirangal
3ദര്‍ശനംKanvidhuppazhidhal
4വര്‍ണ്ണഭേദംPasapparuparuvaral
5ഏകാന്തതThanippatarmikudhi
6സ്മരണNinaindhavarpulampal
7സ്വപ്നംKanavunilaiyuraiththal
8സമയംPozhudhukantirangal
9അവയവങ്ങള്‍Uruppunalanazhidhal
10ഹൃദയംNenjotukilaththal
11സ്ത്രീത്വംNiraiyazhidhal
12രോദനംAvarvayinvidhumpal
13വ്യംഗ്യംKuripparivuruththal
14ആലിംഗനംPunarchchividhumpal
15മനസ്സിനോട്Nenjotupulaththal
16പിണക്കംPulavi
17അഭിനയപ്പിണക്കംPulavi Nunukkam
18പുനരൈക്യംOotaluvakai