अतिथि-सत्कार

Verses

Holy Kural #८१
धडपड करून शहाणे लोक घरे का बांधतात? पाहुण्याला जेवण देता यावे व वाटसरूला आधार देता यावा म्हणून.

Tamil Transliteration
Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi
Velaanmai Seydhar Poruttu.

Explanations
Holy Kural #८२
ओटीवर अतिथी आलेला असता, अमृताचा घोट असला तरीही गृहस्थ एकटयाने पिणार नाही.

Tamil Transliteration
Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa
Marundheninum Ventarpaar Randru.

Explanations
Holy Kural #८३
आलेल्या अतिथीचा सत्कार करायला जो चुकत नाही, त्याला अशुभ शिवत नाही.

Tamil Transliteration
Varuvirundhu Vaikalum Ompuvaan Vaazhkkai
Paruvandhu Paazhpatudhal Indru.

Explanations
Holy Kural #८४
आलेल्या अतिथीचा जो हसतमुखाने सत्कार करतो, त्याच्या घरी राहण्यात लक्ष्मीला कृतार्थता वाटते.

Tamil Transliteration
Akanamarndhu Seyyaal Uraiyum Mukanamarndhu
Nalvirundhu Ompuvaan Il.

Explanations
Holy Kural #८५
जो आधी अतिथीला जेवू घालतो आणि अवशिष्ट स्वतः खातो, त्याला कधीतरी पेरण्याची जरूरी भासेल का? (सारे भाग्य त्याच्याकडे आपोआप येईल).

Tamil Transliteration
Viththum Italventum Kollo Virundhompi
Michchil Misaivaan Pulam.

Explanations
Holy Kural #८६
जाणान्या अतिथीची नीट काळजी जो घेतो आणि आलेल्या अतिथीची सेवा करतो, त्याचा देवही सत्कार करतात.

Tamil Transliteration
Selvirundhu Ompi Varuvirundhu Paarththiruppaan
Nalvarundhu Vaanath Thavarkku.

Explanations
Holy Kural #८७
अतिथि-सत्काराविषयी नाना गोष्टी आम्ही सांगत नाही; तसे सांगणे कमीपणाचे आहे, अतिथि-सत्कार म्हणजे महापुण्य, एवढे खरे! आणि अतिथी ज्या मनाने थोर, त्या मनाने होणारा यज्ञही मोठा.

Tamil Transliteration
Inaiththunaith Thenpadhon Rillai Virundhin
Thunaiththunai Velvip Payan.

Explanations
Holy Kural #८८
जो अतिथि-सत्काररूप पज्ञ करीत नाही, त्याला एके दिवशी दुःख करीत बसण्याची पाळी येईल. तो म्हणेल, मी मरेमरेतो काम केले, धनदौलत साठविली; परंतु उपयोग काय? मला सुखसमाधान घ्यायला कोणी नाही.

Tamil Transliteration
Parindhompip Patratrem Enpar Virundhompi
Velvi Thalaippataa Thaar.

Explanations
Holy Kural #८९
अतिथि-सत्कार करणार नसाल, तर गजान्तलक्ष्मी दारी असूनही खरोखरच तुम्ही दरिद्रीच आहात. मूर्ख लोकांचीच फक्त अशी स्थिती आढळते.

Tamil Transliteration
Utaimaiyul Inmai Virundhompal Ompaa
Matamai Matavaarkan Untu.

Explanations
Holy Kural #९०
सोनटक्क्याचे फूल वास घेण्याने, नाकाजवळ नेण्यानेच कोमेजून जाते; परंतु अतिथीकडे नुसते पाहण्यानेही त्याचे हृदय फुटून जाण्याचा संभव असतो.

Tamil Transliteration
Moppak Kuzhaiyum Anichcham Mukandhirindhu
Nokkak Kuzhaiyum Virundhu.

Explanations
🡱