असत्यकर्माची भीती

Verses

Holy Kural #२०१
पापाची दुष्टांना भीती वाटत नाही; परंतु सज्जन त्याच्यापासून दूर राहतात.

Tamil Transliteration
Theevinaiyaar Anjaar Vizhumiyaar Anjuvar
Theevinai Ennum Serukku.

Explanations
Holy Kural #२०२
पापासून पापच जन्मते; आगीपेक्षाही पापाचे भय वाटायला हवे.

Tamil Transliteration
Theeyavai Theeya Payaththalaal Theeyavai
Theeyinum Anjap Patum.

Explanations
Holy Kural #२०३
शतूलाही अपाय न करण्यात खरे शहणपण आहे असे म्हणतात.

Tamil Transliteration
Arivinul Ellaan Thalaiyenpa Theeya
Seruvaarkkum Seyyaa Vital.

Explanations
Holy Kural #२०४
नकळताही दुसन्याचे वाईट करू नकोस. मनात वाईट विचार खेळवणारा आणि दुष्ट बेत करणारा-ईश्वरीन्याय त्याचा नाश करील.

Tamil Transliteration
Marandhum Piranketu Soozharka Soozhin
Aranjoozham Soozhndhavan Ketu.

Explanations
Holy Kural #२०५
"मी दरिद्री आहे" असे म्हणून कधीही वाईट कामास प्रवृत्त होऊ नकोस. कारण त्यामुळे आणखीच खाली जाशील.

Tamil Transliteration
Ilan Endru Theeyavai Seyyarka Seyyin
Ilanaakum Matrum Peyarththu.

Explanations
Holy Kural #२०६
वाईट गोष्टींनी दुःखी होण्याची ज्याला इच्छा नाही, त्याने दुसन्यास कधी त्रास देऊ नये.

Tamil Transliteration
Theeppaala Thaanpirarkan Seyyarka Noippaala
Thannai Atalventaa Thaan.

Explanations
Holy Kural #२०७
सर्व शत्रुच्या कचाटयातून निसटण्याचा मार्ग सापडेल; परंतु पापे कधी मरत नाहीत आणि ती हात धुऊन पाठीस लागतील व तुमचा सत्यनाश करतील

Tamil Transliteration
Enaippakai Yutraarum Uyvar Vinaippakai
Veeyaadhu Pinsendru Atum.

Explanations
Holy Kural #२०८
आपली छाया ज्याप्रमाणे आपगांस कत्री सोडीत नाही, त्याप्रमाणे पापेही आपल्या सदैव पाठीशो असतात आणि धुलोस मिळतात.

Tamil Transliteration
Theeyavai Seydhaar Ketudhal Nizhaldhannai
Veeyaadhu Atiurain Thatru.

Explanations
Holy Kural #२०९
मनुष्य स्वतःवर खरे प्रेम करीत असेल, तर त्याने पापांकडे कधीही वळू नये.

Tamil Transliteration
Thannaiththaan Kaadhala Naayin Enaiththondrum
Thunnarka Theevinaip Paal.

Explanations
Holy Kural #२१०
सन्मार्ग सोडून पाप करण्याच्या भरीस जो कधी पडत नाही, तो सर्व संकटांपासून सुरक्षित आहे असे समजा.

Tamil Transliteration
Arungetan Enpadhu Arika Marungotith
Theevinai Seyyaan Enin.

Explanations
🡱