उत्साह

Verses

Holy Kural #५९१
जे उत्साहमूर्ती असतात तेच खरोखर श्रीमंत होत; निरुत्साही माणसाला स्वतःसही स्वतःचे असे म्हणता येणार नाही.

Tamil Transliteration
Utaiyar Enappatuvadhu Ookkam Aqdhillaar
Utaiyadhu Utaiyaro Matru.

Explanations
Holy Kural #५९२
उत्साह हीच माणसाची खरी संपत्ती; दुसरी संपत्ती क्षणिक आहे.

Tamil Transliteration
Ullam Utaimai Utaimai Porulutaimai
Nillaadhu Neengi Vitum.

Explanations
Holy Kural #५९३
ज्याच्याजवळ अदम्य उत्साहाचे प्रभावी साधन आहे, तो "हाय हाय! सर्वस्वी बुडालो!" असे कधीही म्हणणार नाही

Tamil Transliteration
Aakkam Izhandhemendru Allaavaar Ookkam
Oruvandham Kaiththutai Yaar.

Explanations
Holy Kural #५९४
कितीही श्रम पडले तरी जो कंटाळत नाही, त्याच्या घराचा शोध करीत लक्ष्मी आपण होऊन येते.

Tamil Transliteration
Aakkam Adharvinaaich Chellum Asaivilaa
Ookka Mutaiyaa Nuzhai.

Explanations
Holy Kural #५९५
झाडाला येणान्या सुंदर फुलांवरून त्याला किती पाणी घातले याची कल्पना येते; तुमच्या श्रमांच्या प्रमाणात तुम्हांला भाग्य मिळेल.

Tamil Transliteration
Vellath Thanaiya Malarneettam Maandhardham
Ullath Thanaiyadhu Uyarvu.

Explanations
Holy Kural #५९६
तुझे सर्व हेतू उदात्त असोत. कारण मग जरी अपयश आले तरी तुझ्या नावाला काळिमा लागणार नाही.

Tamil Transliteration
Ulluva Thellaam Uyarvullal Matradhu
Thallinun Thallaamai Neerththu.

Explanations
Holy Kural #५९७
धैर्यशील लोक पराभूत झाले तरी हातपाय गाळत नाहीत. गजराज बाणाविरुद्ध पाय अधिकच जाराने रोवतो.

Tamil Transliteration
Sidhaivitaththu Olkaar Uravor Pudhaiyampir
Pattuppaa Toondrung Kaliru.

Explanations
Holy Kural #५९८
रडक्या लोकांजवळ अनंत दातृत्याची कीर्ती कधी येऊ शकत नाही.

Tamil Transliteration
Ullam Ilaadhavar Eydhaar Ulakaththu
Valliyam Ennunj Cherukku.

Explanations
Holy Kural #५९९
मोठा आकार नि अणकुचीदार सुळे असूनही उडी मारू पाहणान्या व्याघ्रास पाहून हत्तीचे हृदय खचते.

Tamil Transliteration
Pariyadhu Koorngottadhu Aayinum Yaanai
Veruum Pulidhaak Kurin.

Explanations
Holy Kural #६००
अतूट उत्साह हेच खरे बळ होय. ज्यांच्याजवळ ते नाही ते मानव्देहधारी निर्जीव खुंट होत.

Tamil Transliteration
Uramoruvarku Ulla Verukkaiaq Thillaar
Marammakka Laadhale Veru.

Explanations
🡱