कपटराहित्य

Verses

Holy Kural #२८१
आपला अपमान होऊ नये, तिरस्कार केला जाऊ नये, अशी ज्याला इच्छा असेल, त्याना कपटाचा विचार मनात येऊ नये म्हणून दक्ष रहावे.

Tamil Transliteration
Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum
Kallaamai Kaakkadhan Nenju.

Explanations
Holy Kural #२८२
शोजान्याला लुबाडीन असे मनात म्हणणेसुद्धा पाप आहे.

Tamil Transliteration
Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik
Kallaththaal Kalvem Enal.

Explanations
Holy Kural #२८३
कपटाने मिळविलेली संपत्ती आज भरभराटताना दिसली, तरी उध्या मातीचत जायची.

Tamil Transliteration
Kalavinaal Aakiya Aakkam Alavirandhu
Aavadhu Polak Ketum.

Explanations
Holy Kural #२८४
लुटण्याच्या इच्छेने परिणामी अपरंपार दुःख प्राप्त होईल.

Tamil Transliteration
Kalavinkan Kandriya Kaadhal Vilaivinkan
Veeyaa Vizhumam Tharum.

Explanations
Holy Kural #२८५
दुसन्याच्या धनाच्या अपहरणाची जो इच्छा करतो, दुसरा असावध असता त्याच्यावर झडप घालायला जो बघतो, त्याला चांगुल्पणा, दया माहीत नसतात. प्रेम त्याच्या हृदयापासून दूर असते.

Tamil Transliteration
Arulkarudhi Anputaiya Raadhal Porulkarudhip
Pochchaappup Paarppaarkan Il.

Explanations
Holy Kural #२८६
दुसन्याची लूटमार करू पाहणान्या माणसाला खरे मूल्यमापन करता येत नसते. सत्यधर्माचे आचरण तो कोठून करणार?

Tamil Transliteration
Alavinkan Nindrozhukal Aatraar Kalavinkan
Kandriya Kaadha Lavar.

Explanations
Holy Kural #२८७
संसारतील सर्व वस्तूंची ज्याने पारख केली, आहे, त्याची किंमत ओळखून ज्याने आपले हृदय खंबीर आहे, मती दृढ केली आहे, तो शोजान्याला फसवण्यावी चूक कधीही करणार नाही.

Tamil Transliteration
Kalavennum Kaarari Vaanmai Alavennum
Aatral Purindhaarkanta Il.

Explanations
Holy Kural #२८८
ज्याप्रमाणे चोराच्या मनात कपट असते, त्याप्रमाणे जगातील वस्तूंचे खरे स्वरूप समजणान्यांच्या हृदयात धर्म असतो.

Tamil Transliteration
Alavarindhaar Nenjath Tharampola Nirkum
Kalavarindhaar Nenjil Karavu.

Explanations
Holy Kural #२८९
नेहमी मनात कपट खेळवणारा सन्मार्गाचा त्याग करून शेवटी नाशाप्रत जाईल.

Tamil Transliteration
Alavalla Seydhaange Veevar Kalavalla
Matraiya Thetraa Thavar.

Explanations
Holy Kural #२९०
जो दुसन्यास फसवतो, तो स्वतःच्या शरीराचाही स्वामी नसतो. परंतुजो सद्धर्मानेनि न्यायाने वागतो, स्वर्गाचा स्वामी होतो.

Tamil Transliteration
Kalvaarkkuth Thallum Uyirnilai Kalvaarkkuth
Thallaadhu Puththe Lulaku.

Explanations
🡱