करण्यापूर्वी विचार

Verses

Holy Kural #४६१
कोणतेही काम शुरू करण्यापूर्वी भांडवल किती लागेल, नफा किती होईल, तोटा किती होईल, याचा विचार कर.

Tamil Transliteration
Azhivadhooum Aavadhooum Aaki Vazhipayakkum
Oodhiyamum Soozhndhu Seyal.

Explanations
Holy Kural #४६२
योग्यतेचे म्हणून ज्यांना निवडले अशांशी विचारविनिमय करूनच जो राजा कोणत्याही कार्यास उद्युक्‍त होतो, त्याला या जगात अशक्य असे काहीच नाही.

Tamil Transliteration
Therindha Inaththotu Therndhennich Cheyvaarkku
Arumporul Yaadhondrum Il.

Explanations
Holy Kural #४६३
अमुक केले तर भरपूर फायदा होईल असे वाटते. मनुष्य भुकतो; परंतु फायदा तर राहोच, भांडवलही जाते. विचारवंत लोक अशी कार्ये कधी अंगावर घेत नाहीत.

Tamil Transliteration
Aakkam Karudhi Mudhalizhakkum Seyvinai
Ookkaar Arivutai Yaar.

Explanations
Holy Kural #४६४
दुसन्यांनी आपला उपहास करू नये असे ज्यांना वाटते, त्यांनी विचार केल्याशिवाय कोणत्याही कार्यास प्रवृत्त होऊ नये.

Tamil Transliteration
Thelivi Ladhanaith Thotangaar Ilivennum
Edhappaatu Anju Pavar.

Explanations
Holy Kural #४६५
युद्धास उद्यक्त होण्यापूर्वी बारीकसारीक गोष्टीचाही विचार नि तरतूद जर तुम्ही केलेली नसेल, तर आपण होऊन तुम्ही स्वतःच्या शत्रूस अजिंक्य करता.

Tamil Transliteration
Vakaiyarach Choozhaa Thezhudhal Pakaivaraip
Paaththip Patuppadho Raaru.

Explanations
Holy Kural #४६६
न करण्यासारख्या गोष्टी करशील तर नाश होईल; करण्यासारख्या न करशील तरीही नाश होईल.

Tamil Transliteration
Seydhakka Alla Seyak Ketum Seydhakka
Seyyaamai Yaanung Ketum.

Explanations
Holy Kural #४६७
पूर्ण विचार केल्यावाचून काहीही नवकी करू नको; आधी कामाला आरंभ करून मागून मी विचार करीन असे जो मनात म्हणतो, तो मूर्ख होय.

Tamil Transliteration
Ennith Thunika Karumam Thunindhapin
Ennuvam Enpadhu Izhukku.

Explanations
Holy Kural #४६८
योग्य मार्गाने जो कार्यास प्रवृत्त होत नाही, त्याच्या मदतीस कितीही धवून आले तरी उपयोग नसतो.

Tamil Transliteration
Aatrin Varundhaa Varuththam Palarnindru
Potrinum Poththup Patum.

Explanations
Holy Kural #४६९
आपण जे करतो ते दुसन्यांना कितपत मानवेल, त्याला ते कितपत पात्र आहेत, याचा विचार न करता जरी भले केलेत तरी ते चूक असण्याचा संभव असतो.

Tamil Transliteration
Nandraatra Lullun Thavuruntu Avaravar
Panparin Thaatraak Katai.

Explanations
Holy Kural #४७०
जे काही करायचे ठरवशील ते अनिंद्य असे असो. स्वतःलान शोभणारे कर्म करायला जो प्रवृत्त होतो, तुआचा जग उपहास करते.

Tamil Transliteration
Ellaadha Ennich Cheyalventum Thammotu
Kollaadha Kollaadhu Ulaku.

Explanations
🡱