तिन्हीसांजा जाल्यावार सुस्कारे

Verses

Holy Kural #१२२१
हे सायंसंध्ये, हे देवी, तुला नमस्कार असो! परंतु तुला सायंदेवी कोण म्हणेल? विवाहितांचे जीवन खाणारी तू राक्षसीण आहेस.

Tamil Transliteration
Maalaiyo Allai Manandhaar Uyirunnum
Velainee Vaazhi Pozhudhu.

Explanations
Holy Kural #१२२२
हे सायंसंध्ये, तूही खिन्न नि पांडुर दिसत आहेस. गडे, तुझा वल्लभही माझ्या बल्लभाप्रमाणेच निर्दय आहे का?

Tamil Transliteration
Punkannai Vaazhi Marulmaalai Emkelpol
Vankanna Thonin Thunai.

Explanations
Holy Kural #१२२३
दवबिंदूंनी न्हालेली ही सायंसंध्या पूर्वी भीत भीत, कापत कापत माझ्यासमोर येत असे; परंतु आता घट्टपणे पुढे येते नि माझ्या हृदयात दुःख-निराशांचे साम्राज्य पसरते.

Tamil Transliteration
Paniarumpip Paidhalkol Maalai Thuniarumpith
Thunpam Valara Varum.

Explanations
Holy Kural #१२२४
फाशीच्या जागेकडे मांग जातो, त्याप्रमाणे प्रियकर दूर असला म्हणजे ही सायंसंध्या माझ्याकडे येते.

Tamil Transliteration
Kaadhalar Ilvazhi Maalai Kolaikkalaththu
Edhilar Pola Varum.

Explanations
Holy Kural #१२२५
मी प्रात:संध्येवर काय एवढे उपकार केले आहेत नि या सयंसंध्येचे काय एवढे घोडे मारले आहे?

Tamil Transliteration
Kaalaikkuch Cheydhanandru Enkol Evankolyaan
Maalaikkuch Cheydha Pakai?.

Explanations
Holy Kural #१२२६
प्रियकर जो पर्यत जवळ होता तोपर्यत सायंसंध्येची, खरे सांगते; नांगी मी कधीच अनुभवली नाही.

Tamil Transliteration
Maalainoi Seydhal Manandhaar Akalaadha
Kaalai Arindha Thilen.

Explanations
Holy Kural #१२२७
हे विरहदुःख प्रातःकाळी कळीप्रमाणे असते; हळूहळू ते एकेक पाहळी उघडून सायंकाल झाल्यावर संपूर्णपण फुलते.

Tamil Transliteration
Kaalai Arumpip Pakalellaam Podhaaki
Maalai Malarumin Noi.

Explanations
Holy Kural #१२२८
गुराख्याची बासरी गोड असते असे म्हणतात. परंतु मला मारणारे ते तीक्षण हत्यार आहे. कारण सायंकाल झाली, असे ती बासरी घोषतीत असते.

Tamil Transliteration
Azhalpolum Maalaikkuth Thoodhaaki Aayan
Kuzhalpolum Kollum Patai.

Explanations
Holy Kural #१२२९
या सायंकाळने मला वेडे केले आहे. सायंकाल अशीच लांबेल तर हा सारा गाव दुःखात बुडेल (कारण मी मरेन)

Tamil Transliteration
Padhimaruntu Paidhal Uzhakkum Madhimaruntu
Maalai Patardharum Pozhdhu.

Explanations
Holy Kural #१२३०
माझा प्रियकर धनासाठी दूर गेला आहे. ही सायंसंध्या त्याची मला आठावण करून देते नि अशाने जे काही थोडेसे जीवन शिल्लक राहिले आहे तेही कदाचित लवकर समाप्‍त होईल.

Tamil Transliteration
Porulmaalai Yaalarai Ulli Marulmaalai
Maayumen Maayaa Uyir.

Explanations
🡱