त्याग

Verses

Holy Kural #३४१
मनुष्य ज्या वस्तूचा त्याग करतो, त्या वस्तूपासून होणान्या दुःखापासून तो स्वतःला मुक्‍त करून घेतो.

Tamil Transliteration
Yaadhanin Yaadhanin Neengiyaan Nodhal
Adhanin Adhanin Ilan.

Explanations
Holy Kural #३४२
आनंद हवा असेल तर निःसंग हो. सर्वसंगपरित्याग केल्यावर तुला अपार आनंद मिळेल.

Tamil Transliteration
Ventin Un Taakath Thurakka Thurandhapin
Eentuiyar Paala Pala.

Explanations
Holy Kural #३४३
पंचेंद्रियांचा चुराडा कर; ज्या ज्या वस्तूंत तुला सुख वाटते, त्या सर्वांचा संपूर्णपणे संग सोड.

Tamil Transliteration
Atalventum Aindhan Pulaththai Vitalventum
Ventiya Vellaam Orungu.

Explanations
Holy Kural #३४४
निःसंग असणे हेच व्रती मनुष्याचे खरे व्रत होय. एकाही वस्तूचा पुन्हा संग्रह कराल तर पुन्हा पूर्वीच्या जाळयात अडकाल.

Tamil Transliteration
Iyalpaakum Nonpirkondru Inmai Utaimai
Mayalaakum Matrum Peyarththu.

Explanations
Holy Kural #३४५
जन्म-मरणाचे फेरे चुकविण्याची ज्याला इच्छा असते त्याला हे शरीरही ओझे वाटते, बंधनरूप वाटते; मग इतर वस्तूंचे त्याला केवढे ओझे वाटत असेल त्याची कल्पना करा.

Tamil Transliteration
Matrum Thotarppaatu Evankol Pirapparukkal
Utraarkku Utampum Mikai.

Explanations
Holy Kural #३४६
मी नि माझे म्हणजे दुसरेकाही नसून केवळ अहंकार होय, मिथ्याभिमान होय; यातून मुक्‍त होतोतो देवलोकाहून श्रेष्‍ठ अशा लोकी जातो.

Tamil Transliteration
Yaan Enadhu Ennum Serukku Aruppaan Vaanorkku
Uyarndha Ulakam Pukum.

Explanations
Holy Kural #३४७
आसक्ती न सोडणान्याला चिंता चिकटून बसेल, दुख त्याला घेरील. ती त्याला कधी सोडणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Patri Vitaaa Itumpaikal Patrinaip
Patri Vitaaa Thavarkku.

Explanations
Holy Kural #३४८
निःसंग झाले ते मोक्षाच्या मार्गाला लागले; परंतु आसक्‍त जाळयात पडले.

Tamil Transliteration
Thalaippattaar Theerath Thurandhaar Mayangi
Valaippattaar Matrai Yavar.

Explanations
Holy Kural #३४९
आसक्‍ती सुटताच जन्म-मरण सुटते; आसक्‍ताला या असार संसारत खितपत पडावे लागेल.

Tamil Transliteration
Patratra Kanne Pirapparukkum Matru
Nilaiyaamai Kaanap Patum.

Explanations
Holy Kural #३५०
ज्याने आसक्‍ती जिंकली, त्याची आसक्‍ती धर; निःसंग झाला, त्याची संगती धर; तुझे पाश तुटावे म्हणूण अशंशी भक्‍तिप्रमाचे बंध जोड.

Tamil Transliteration
Patruka Patratraan Patrinai Appatraip
Patruka Patru Vitarku.

Explanations
🡱