निर्लोभता

Verses

Holy Kural #१७१
परधनाचा लोभ धरायला ज्याला दिक्कत वाटत नाही, त्याची दुष्ट बुद्धी वाढत जाईल आणि त्याच्या कुटुंबाला अवकळा येईल.

Tamil Transliteration
Natuvindri Nanporul Veqkin Kutipondrik
Kutramum Aange Tharum.

Explanations
Holy Kural #१७२
वाईटापासून परावृत्त होणारे लोक निर्लोभ असतात; कुकर्म करायला ते कधीही प्रवृत्त होत नाहीत.

Tamil Transliteration
Patupayan Veqkip Pazhippatuva Seyyaar
Natuvanmai Naanu Pavar.

Explanations
Holy Kural #१७३
ज्यांना खन्या आनंदाची तहान आहे ते क्षुद्र सुखांचा लोभ करीत नाहीत, अन्यायाचा कधी आश्रय करीत नाहीत.

Tamil Transliteration
Sitrinpam Veqki Aranalla Seyyaare
Matrinpam Ventu Pavar.

Explanations
Holy Kural #१७४
थोर दृष्टीचे संयमी लोक "आम्हांला अमुक पाहिजे, आमच्याजवळ अमुक नाही" असे लोभाविष्ट होऊन कधी म्हणत नाहीत.

Tamil Transliteration
Ilamendru Veqkudhal Seyyaar Pulamvendra
Punmaiyil Kaatchi Yavar.

Explanations
Holy Kural #१७५
तुमची बुद्धी कितीही मूलग्राही नि सुरक्ष असली, तरी ती लोभवश होऊन तुम्हांला मूर्खपणाची कृत्ये करायला जर संमती देत असेल तर तिचा काय उपयोग?

Tamil Transliteration
Aqki Akandra Arivennaam Yaarmaattum
Veqki Veriya Seyin.

Explanations
Holy Kural #१७६
ईश्वराची कृपा व्हावी म्हणून ज्याला तळमल आहे, ईश्वराकडे जाणान्या मार्गावर जो आहे, अशाने द्रव्यहेतू मनात धरून जर दुष्ट बेत केले तर त्याचाही नाश होईल.

Tamil Transliteration
Arulveqki Aatrinkan Nindraan Porulveqkip
Pollaadha Soozhak Ketum.

Explanations
Holy Kural #१७७
लोभाने गोळा केलेल्या संपत्तीचा लोभ धरू नका. कारण सुखाची वेळ आली तरीही त्या संपत्तीचे कटुच फळ मिळणार.

Tamil Transliteration
Ventarka Veqkiyaam Aakkam Vilaivayin
Maantar Karidhaam Payan.

Explanations
Holy Kural #१७८
तुझ्या पुंजीत कमी पडायला नको असेल, तर शोजान्याच्या द्रव्याचालोभ नको करू

Tamil Transliteration
Aqkaamai Selvaththirku Yaadhenin Veqkaamai
Ventum Pirankaip Porul.

Explanations
Holy Kural #१७९
न्यायी व निर्लोभी अशा प्रज्ञावंताची योग्यता लक्ष्मी जाणते व त्याला शोधीत येते.

Tamil Transliteration
Aranarindhu Veqkaa Arivutaiyaarch Cherum
Thiranarin Thaange Thiru.

Explanations
Holy Kural #१८०
अदूरदर्शी लोभामुळे सर्वनाश होतो; परंतु निरिच्छ मनाचा मोठेपणा सर्वत्र विजयी होतो.

Tamil Transliteration
Iraleenum Ennaadhu Veqkin Viraleenum
Ventaamai Ennunj Cherukku.

Explanations
🡱