परस्त्रीकडे

Verses

Holy Kural #१४१
ज्याची दृष्टी सद्धर्मकडे आहे, ज्याला भाग्य हवे आहे, तो परस्त्रीची इच्छा करण्याचा मूर्खपणा कधीही करणार नाही.

Tamil Transliteration
Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu
Aramporul Kantaarkan Il.

Explanations
Holy Kural #१४२
दुसन्याच्या उबरठयाचे अतिक्रमण करणारा पतिताहून पतित समजावा.

Tamil Transliteration
Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai
Nindraarin Pedhaiyaar Il.

Explanations
Holy Kural #१४३
विश्वासाने राहणान्या मित्राच्या घरावरच जे हल्ला करतात, ते खरोखरी मृत्यूच्या जबडयात पडतात.

Tamil Transliteration
Vilindhaarin Verallar Mandra Thelindhaaril
Theemai Purindhu Ozhuku Vaar.

Explanations
Holy Kural #१४४
व्यभिचारामुळे किती मानहानी होतो, कशी मान खाली घालावी लागते, हे दिसत असूनही जर कोणी व्यभिचार करील तर त्याचा इतर कितीही मोठेपणा असला तरी काय कामाचा?

Tamil Transliteration
Enaiththunaiyar Aayinum Ennaam Thinaiththunaiyum
Theraan Piranil Pukal.

Explanations
Holy Kural #१४५
शेजान्याची बायको मिळणे शक्य आहे म्हणून तिच्याकडे डोळे लावून बसणान्याचे नाव कायमचे बद्‌दू होईल.

Tamil Transliteration
Elidhena Illirappaan Eydhumenj Gnaandrum
Viliyaadhu Nirkum Pazhi.

Explanations
Holy Kural #१४६
व्यभिचारी माणसाची द्वेष, पाप, भोती, लज्जा या चारांपासून सुटका नाही.

Tamil Transliteration
Pakaipaavam Achcham Pazhiyena Naankum
Ikavaavaam Illirappaan Kan.

Explanations
Holy Kural #१४७
शोजान्याच्या बायकोच्या सौंदर्याने जो विचलित होत नाही, तोच खरा सत्प्रवृत्त गृहस्थ होय.

Tamil Transliteration
Araniyalaan Ilvaazhvaan Enpaan Piraniyalaal
Penmai Nayavaa Thavan.

Explanations
Holy Kural #१४८
परस्त्रीकडे कधीही न पाहणारा मनुष्य केवल थोर आहे; एवढेच नव्हे तर तो संत आहे.

Tamil Transliteration
Piranmanai Nokkaadha Peraanmai Saandrorkku
Aranondro Aandra Vozhukku.

Explanations
Holy Kural #१४९
परस्त्रीच्या बाहुपाशात जो पडत नाही, तो जगातील सर्व मंगलांचा मालक होईल

Tamil Transliteration
Nalakkuriyaar Yaarenin Naamaneer Vaippin
Pirarkkuriyaal Tholdhoyaa Thaar.

Explanations
Holy Kural #१५०
इतर पापांपासून परावृत्त नाही होता आले, तर निदान इतके तरी कर की कधी व्यभिचार करू नको. इतके केलेस तरीही प्रतिष्ठा मिळेल.

Tamil Transliteration
Aranvaraiyaan Alla Seyinum Piranvaraiyaal
Penmai Nayavaamai Nandru.

Explanations
🡱