बाह्म लक्षणांनी हृदय ओळखणे

Verses

Holy Kural #१०९१
सुरमा घातलेल्या तिच्या डोळयांचा पाहण्याच्या दोन तन्हा आहेत. एका तन्हेने हृदय विद्ध होते, तर दुसन्या तन्हेने व्यथा होते.

Tamil Transliteration
Irunokku Ivalunkan Ulladhu Orunokku
Noinokkon Rannoi Marundhu.

Explanations
Holy Kural #१०९२
प्रियकराने आपले डोळे बाजूला वळवताच त्याच्याकडे चपलेप्रमाणे पटकन चोरून पाहणे यात अर्धप्रेम नसून संपूर्ण प्रेम आहे असे समजावे.

Tamil Transliteration
Kankalavu Kollum Sirunokkam Kaamaththil
Sempaakam Andru Peridhu.

Explanations
Holy Kural #१०९३
तिने पाहिले नि खाली मान घातली; आम्हा दोघांच्या मनांत वाढणान्या प्रेमरोपाला त्यामुळे पाणी मिळाले.

Tamil Transliteration
Nokkinaal Nokki Irainjinaal Aqdhaval
Yaappinul Attiya Neer.

Explanations
Holy Kural #१०९४
मी तिच्याकडे बघताच्ती जमिनीकडे पाहू लागते; परंतु मी दुसरीकडे पाहू लागताच ती माझ्याकडे पाहून मंद स्मित करते.

Tamil Transliteration
Yaannokkum Kaalai Nilannokkum Nokkaakkaal
Thaannokki Mella Nakum.

Explanations
Holy Kural #१०९५
तिची दृष्‍टी मजकडे नाही असे वाटते खरे; परंतु माझ्याकडे तिरप्या दृष्‍टीने पाहायचे तिच्या नुसते मनात येताच ती अपरंपार आनंदते, हे तिच्या स्मितावरून माझ्या लक्षात येते.

Tamil Transliteration
Kurikkontu Nokkaamai Allaal Orukan
Sirakkaniththaal Pola Nakum.

Explanations
Holy Kural #१०९६
प्रिया नि प्रियकर, दोघांनी संतापलेल्या परक्या माणसाप्रमाणे बोलण्याचा आव आणला तरी ते प्रेमाचे बोलणे आहे, हे एका क्षणात ओळखता येते.

Tamil Transliteration
Uraaa Thavarpol Solinum Seraaarsol
Ollai Unarap Patum.

Explanations
Holy Kural #१०९७
जे झिडकारण्याचे सोंग करतात, परंतु मनातून जे खरोखर प्रेम करीत असतात, ते अर्धवट कानौघाडणीचे व रागावल्यासारखे बोलतात.

Tamil Transliteration
Seraaach Chirusollum Setraarpol Nokkum
Uraaarpondru Utraar Kurippu.

Explanations
Holy Kural #१०९८
माझी दीन मुद्रा पाहून त्या तन्वंगीचे हृदय द्रवले. तिने स्मित केले, प्रेमळपणे पाहिले, त्यामुळे तिने सौंदर्य अधिकच वाढले.

Tamil Transliteration
Asaiyiyarku Untaantor Eeryaan Nokkap
Pasaiyinal Paiya Nakum.

Explanations
Holy Kural #१०९९
जे आपल्यावर प्रेम करतात, त्यांच्या दृष्‍टीत आपल्याविषयी अत्यंत उदासीनता असते; जणू मुळीच परिचय नाही असे ते डोळे दाखवू इच्छितात.

Tamil Transliteration
Edhilaar Polap Podhunokku Nokkudhal
Kaadhalaar Kanne Ula.

Explanations
Holy Kural #११००
दृष्‍टी दृष्‍टीला जेव्हा संमती देते, तेव्हा वाणीचा काही उपयोग नसतो.

Tamil Transliteration
Kannotu Kaninai Nokkokkin Vaaichchorkal
Enna Payanum Ila.

Explanations
🡱