भिक्षा मागणे

Verses

Holy Kural #१०५१
ज्यांच्याजवळ द्यायला आहे आणि ज देतील अए तुला वाटते, त्यांच्याजवळ याचना कर. तरीही आमच्याजवळ काही नाही, असे ते म्हणाले तर तो त्यांच्या दोष.

Tamil Transliteration
Irakka Iraththakkaark Kaanin Karappin
Avarpazhi Thampazhi Andru.

Explanations
Holy Kural #१०५२
कोणत्याही प्रकारचा पाणउतारा न होता जे मागिलतेस ते गर तुला मिळाले तर ते मागणेही आनंद देईल.

Tamil Transliteration
Inpam Oruvarku Iraththal Irandhavai
Thunpam Uraaa Varin.

Explanations
Holy Kural #१०५३
जे कर्तव्य जाणतात, देण्याची आपली ऐपत नाही, असे जे खोटेपणाने दाखवीत नाहीत, अशांजवळ मागण्यातही एकप्रकारची शोभा असते.

Tamil Transliteration
Karappilaa Nenjin Katanarivaar Munnindru
Irappumo Reer Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #१०५४
स्वप्नातही जो नकार देत नाही, अशाजवळ मागणे म्हणजे देण्याप्रमाणेच सन्मानाचे आहे.

Tamil Transliteration
Iraththalum Eedhale Polum Karaththal
Kanavilum Thetraadhaar Maattu.

Explanations
Holy Kural #१०५५
लोक निःशंकपणे याचकाचा पेशा स्वीकारतात; कारण आपखुशीने भिक्षा घालणारे असतात.

Tamil Transliteration
Karappilaar Vaiyakaththu Unmaiyaal Kannindru
Irappavar Merkol Vadhu.

Explanations
Holy Kural #१०५६
दया न दाखविण्याचा दुर्गुण ज्याच्याजवळ नाही, अशाच्या दर्शनानेच दरिद्री माणसाचे दुख दूर होते.

Tamil Transliteration
Karappitumpai Yillaaraik Kaanin Nirappitumpai
Ellaam Orungu Ketum.

Explanations
Holy Kural #१०५७
न रागवता, न बोलता, जो भिकान्याला देतो, त्याला पाहून भिकान्याचे हृदयही आनंदते.

Tamil Transliteration
Ikazhndhellaadhu Eevaaraik Kaanin Makizhndhullam
Ullul Uvappadhu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #१०५८
जगात भिक्षामागणारे नसते तर जगाला अर्थच य्रला नसता. सारा स्वार्थी खाबूनंदांचा पसारा दिसला असता.

Tamil Transliteration
Irappaarai Illaayin Eernganmaa Gnaalam
Marappaavai Sendruvan Thatru.

Explanations
Holy Kural #१०५९
याचकच नसते, तर दातृत्वाचा मोठेपणा कसा दिसता?

Tamil Transliteration
Eevaarkan Ennuntaam Thotram Irandhukol
Mevaar Ilaaak Katai.

Explanations
Holy Kural #१०६०
खरोखरच माझ्याजवळ द्यायला काही नाही, असे जेव्हा काकुळतीने कोणी म्हणतो तेव्हा मागणान्याने रुष्‍ट होऊ नये. आपल्याचसारखा दुसरा असणे शक्य आहे हे वास्तविक कळायला हवे.

Tamil Transliteration
Irappaan Vekulaamai Ventum Nirappitumpai
Thaaneyum Saalum Kari.

Explanations
🡱