भीक मागणे नको

Verses

Holy Kural #१०६१
प्रेमाने जरी मगणान्याला मिळाले, तरी अशा भीक मागणान्यापेक्षा भीक न मागणारा शतपट होय.

Tamil Transliteration
Karavaadhu Uvandheeyum Kannannaar Kannum
Iravaamai Koti Urum.

Explanations
Holy Kural #१०६२
अन्नासाठी दारोदर भीक मागण्याची पाळी आली असताही माणसाने जगावे अशी जर विद्यात्याची इच्छा असेल, तर त्याने जगभर भीक मागत भटकावे नि मरून जावे.

Tamil Transliteration
Irandhum Uyirvaazhdhal Ventin Parandhu
Ketuka Ulakiyatri Yaan.

Explanations
Holy Kural #१०६३
भीक मगून मी माझे दारिद्रय दूर करीन , असे म्हणाण्यात जे धाडस आहे त्याहून अन्य मोठे धाडस नाही.

Tamil Transliteration
Inmai Itumpai Irandhudheer Vaamennum
Vanmaiyin Vanpaatta Thil.

Explanations
Holy Kural #१०६४
अत्यंत दारिद्रय आले, असताही जो मानी पुरुष याचना करीत नाही, त्याचा मोठेपणा या त्रिभुवनात मावणार नाही.

Tamil Transliteration
Itamellaam Kollaath Thakaiththe Itamillaak
Kaalum Iravollaach Chaalpu.

Explanations
Holy Kural #१०६५
स्वतःच्या हातांनी कष्‍ट करून मिळवलेले अन्न-मग ती पाण्यांसारखी कांजी का असेना- त्याची चग काही औरच असते.

Tamil Transliteration
Thenneer Atupurkai Aayinum Thaaldhandhadhu
Unnalin Oonginiya Thil.

Explanations
Holy Kural #१०६६
तोंडाने भिकेची प्रार्थना करणे याहून मानहानिकारक व मिंधे या जगात काही नाही.

Tamil Transliteration
Aavirku Neerendru Irappinum Naavirku
Iravin Ilivandha Thil.

Explanations
Holy Kural #१०६७
भीक मागणान्यांजवळ मी एक भीक मागतो:- "भीक मागायचीच असेल तर जे द्यायला तयार असतील, त्याच्याजवळच मागा!"

Tamil Transliteration
Irappan Irappaarai Ellaam Irappin
Karappaar Iravanmin Endru.

Explanations
Holy Kural #१०६८
भिकेचे गलबत सुरक्षित नाही. दुसन्याने नाही म्हणतात ते फुटते.

Tamil Transliteration
Iravennum Emaappil Thoni Karavennum
Paardhaakkap Pakku Vitum.

Explanations
Holy Kural #१०६९
भिलान्याची गोष्‍ट मनात येताच हृदय द्रवते; परंतु त्याला मारणान्या गचांडया, त्याचे होणारे अपमान, त्याला मिळण्यान्या शिव्या, यांचा विचार मनात येतात हृदय मरूनच जाते.

Tamil Transliteration
Iravulla Ullam Urukum Karavulla
Ulladhooum Indrik Ketum.

Explanations
Holy Kural #१०७०
याचकाला पाहताच जो तोंड फिरवितो त्याचे प्राण असतात तरी कोठे? कारण त्याला हिडिसफिडीस करण्याने त्या याचकाचे प्राण जात असतात.

Tamil Transliteration
Karappavarkku Yaangolikkum Kollo Irappavar
Sollaatap Poom Uyir.

Explanations
🡱