शत्रूची लक्षणे

Verses

Holy Kural #८६१
प्रबळांशी स्पर्धो नको; परंतु दुबळयांवर क्षणभरही न थांबता चढाई कर.

Tamil Transliteration
Valiyaarkku Maaretral Ompuka Ompaa
Meliyaarmel Meka Pakai.

Explanations
Holy Kural #८६२
जो राजा दुष्‍ट आहे, ज्याला मित्र नाहीत, एकाकी ठाण मांडण्याची ज्याला शक्‍ती नाही, तो शत्रूच्या सैन्याविरुद्ध क्या टिकाव धरणार?

Tamil Transliteration
Anpilan Aandra Thunaiyilan Thaandhuvvaan
Enpariyum Edhilaan Thuppu.

Explanations
Holy Kural #८६३
ज्या राजाला धैर्य नाही, अक्कल नाही, जो शेजान्याशी स्नेहाने वागात नाही, तो ताबडतोब शत्रूच्या भक्ष्यस्थानी पडेल.

Tamil Transliteration
Anjum Ariyaan Amaivilan Eekalaan
Thanjam Eliyan Pakaikku.

Explanations
Holy Kural #८६४
जो राजा तामसी आहे, ज्याच्या ताब्यात जीभ नाही, तो सर्व काळी, सर्व स्थळी, सर्वांच्या भक्ष्यस्थानी पडेल.

Tamil Transliteration
Neengaan Vekuli Niraiyilan Egngnaandrum
Yaanganum Yaarkkum Elidhu.

Explanations
Holy Kural #८६५
ज्याला कसे वागावे हे कळत नाही, ज्याला स्वाभिमान नाही, राजनीतीकडे जो लक्ष देत नाही, त्याला पाहून शत्रूंना आनंद होतो.

Tamil Transliteration
Vazhinokkaan Vaaippana Seyyaan Pazhinokkaan
Panpilan Patraarkku Inidhu.

Explanations
Holy Kural #८६६
जो राजा विषयवासनांस बळी पडतो, क्रोधान्ध होऊन बुद्धी गमवितो त्याच्याशी वैर आलस्य वैरी आनंदतो.

Tamil Transliteration
Kaanaach Chinaththaan Kazhiperung Kaamaththaan
Penaamai Penap Patum.

Explanations
Holy Kural #८६७
जो राजा कामांना हात घालतो, परंतु त्यात यश यावे म्हणुन खटपट मात्र करीत नाही, अशांशी किंमत देऊनही शत्रुत्व पत्करावे.

Tamil Transliteration
Kotuththum Kolalventum Mandra Atuththirundhu
Maanaadha Seyvaan Pakai.

Explanations
Holy Kural #८६८
राजा अवगुणांचा पुतळा असेल तर त्याला मित्र मिळणार नाहीत, आणि त्याचे शत्रू आनंदतील.

Tamil Transliteration
Kunanilanaaik Kutram Palavaayin Maatraarkku
Inanilanaam Emaap Putaiththu.

Explanations
Holy Kural #८६९
प्रतिस्पर्धी मूर्ख नि भित्रा असेल तर शत्रुला आनंद होतो.

Tamil Transliteration
Seruvaarkkuch Chenikavaa Inpam Arivilaa
Anjum Pakaivarp Perin.

Explanations
Holy Kural #८७०
मूर्ख शेजान्यांशी लढून सहजपणे मिळणान्या विजयाकडे जो लक्ष देत नाही, त्या राजाला कधीही कीर्ती मिळणार नाही.

Tamil Transliteration
Kallaan Vekulum Siruporul Egngnaandrum
Ollaanai Ollaa Tholi.

Explanations
🡱