शहान्यांची शिकवण ऐकणे

Verses

Holy Kural #४११
कानांनी आपण जे एकतो ते सर्वश्रेष्‍ठ धन होय.

Tamil Transliteration
Selvaththut Selvanj Chevichchelvam Achchelvam
Selvaththu Lellaan Thalai.

Explanations
Holy Kural #४१२
ज्या वेळेस कानांना खाद्य नसेल त्या वेळेसच पोटाला खाद्य मिळेल. (ज्ञानाच्या गोष्‍टी ऐकायला मिळत असता पोटाकडे कोण लक्ष देईल?

Tamil Transliteration
Sevikkuna Villaadha Pozhdhu Siridhu
Vayitrukkum Eeyap Patum.

Explanations
Holy Kural #४१३
ज्यांनी बहुश्रुतत्व संपादिले, अपार ज्ञानामृत सेविले, ते जणू पृथ्वीवरचे देव आहेत.

Tamil Transliteration
Seviyunavir Kelvi Yutaiyaar Aviyunavin
Aandraaro Toppar Nilaththu.

Explanations
Holy Kural #४१४
तुमच्याजवळ विद्या नसली तरी निदान कानांनी ऐका; ज्या वेळेस अडचणी 'आ' पसरून येतील, त्या वेळेस कानांवर पडलेले कामास येईल. (ते श्रवणज्ञान खांबाप्रमाणे आधार देईल)

Tamil Transliteration
Katrila Naayinung Ketka Aqdhoruvarku
Orkaththin Ootraan Thunai.

Explanations
Holy Kural #४१५
धर्मवान लोकांचा उपदेश भक्कम काठीप्रमाणे आहे. हा उपदेश ऐकणारा कधी धसरणार नाही, काठीप्रमाणे धसरण्यापासून वाचवील.

Tamil Transliteration
Izhukkal Utaiyuzhi Ootrukkol Atre
Ozhukka Mutaiyaarvaaich Chol.

Explanations
Holy Kural #४१६
थोडेसे जरी चंगले ऐकायला मिळाले तरी ते ऐकावे. त्या थोडयाशा शब्दांनीही तुला थोडी श्रेष्‍ठता नि प्रतिष्‍ठा लाभेल.

Tamil Transliteration
Enaiththaanum Nallavai Ketka Anaiththaanum
Aandra Perumai Tharum.

Explanations
Holy Kural #४१७
ज्याने भरपूर मनन केले आहे, पुष्‍कळ श्रवण केले आहे, तो चुकूनही वायफल बोलत नाही.

Tamil Transliteration
Pizhaith Thunarndhum Pedhaimai Sollaa Rizhaiththunarn
Theentiya Kelvi Yavar.

Explanations
Holy Kural #४१८
ज्या कानांना श्रवणाचा अभ्यास नाही, थोरांची शिकवण ज्यांनी कधी ऐकली नाही, ते कान ऐकणारे असले तरी बहिरेच समजावे.

Tamil Transliteration
Ketpinung Kelaath Thakaiyave Kelviyaal
Thotkap Pataadha Sevi.

Explanations
Holy Kural #४१९
प्रज्ञावंतांचे सूक्ष्म नि अर्थगंभीर संवाद ज्यांनी कधी ऐकले नाहीत, त्यांच्याजवळ नम्र वाणी कोठून येणार?

Tamil Transliteration
Nunangiya Kelviya Rallaar Vanangiya
Vaayina Raadhal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #४२०
जे कानांची चव न जाणता फक्‍त जिभेची चव जाणतात, ते काय कामाचे?

Tamil Transliteration
Seviyir Suvaiyunaraa Vaayunarvin Maakkal
Aviyinum Vaazhinum En?.

Explanations
🡱